หลักสูตรที่เปิดสอน
    คณะ 
     สาขาวิชาหน่วยกิตปีศึกษาเกรดต่ำสุด
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ปกติ   
  หลักสูตร : พยาบาลศาสตรบัณฑิต   
  พยาบาลศาสตร์1424 2.00
  พยาบาลศาสตร์1394 2.00
  พยาบาลศาสตร์1494 2.00
  พยาบาลศาสตร์1364 2.00
  0 2.00
  พยาบาลศาสตร์1344 2.00
  พยาบาลศาสตร์1464 2.00
  พยาบาลศาสตร์1464 2.00
  พยาบาลศาสตร์1424 2.00
  พยาบาลศาสตร์1354 2.00
  ระดับการศึกษา : ปริญญาโท   
  หลักสูตร : พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล   
  การบริหารการพยาบาล (แผน ก)442 3.00
  การบริหารการพยาบาล (แผน ข)442 3.00
  พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการพยาบาล) (แผน ก)402 3.00
  พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการพยาบาล) (แผน ข)402 3.00
  หลักสูตร : -   
  การพยาบาลขั้นสูง (แผน ข)1522 3.00
  การบริหารการพยาบาล (แผน ก)622 3.00
  การพยาบาลขั้นสูง (แผน ก)116 3.00
  การบริหารการพยาบาล (แผน ข)71 3.00
  ระดับการศึกษา : ประกาศนียบัตร   
  หลักสูตร : ระยะสั้น   
  ผู้ช่วยพยาบาล341 2.00
  ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล371 2.00
  ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล361 2.00
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและประมวลผล email : reg@slc.ac.th โทรศัพท์ 02-6755304 – 12 ต่อ 5101-5111 โทรสาร 02-6755313