ข่าวประกาศ
  ประกาศเรื่อง
 1.เรื่องแจ้งจากแผนกงบประมาณและการเงิน(ด่วนที่สุด)
วิทยาลัยฯได้ยกเลิกการเก็บค่าธรรมเนียมธนาคาร จำนวน 50 บาท ซึ่งจากเดิมเก็บรวมไว้ในค่าเทอม ดังนั้นในภาคปลาย 2561 และภาคการศึกษาถัดไป ทางนักศึกษาจะต้องเป็นผู้ชำระค่าธรรมเนียมธนาคารที่ทางธนาคารจะเรียกเก็บในการชำระค่าเทอม โดยธนาคารจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมรายการละ 10 บาท
ประกาศโดย   แผนกงบประมาณและการเงิน   วันที่ประกาศ   16 ตุลาคม 2561
 2.กำหนดการลงทะเบียนเรียนภาคปลาย/2561(ด่วนมาก)
- เปิดระบบการลงทะเบียนเรียน ONLINE ระหว่างวันที่ 16 – 28 ตุลาคม 2561 (กำหนดการจ่ายชำระเงินภายในวันที่ 16 ตุลาคม 2561 – 6 มกราคม 2562) หากชำระเงินหลังกำหนดจะต้องจ่ายเงินค่าลงทะเบียนเรียนล่าช้าวันละ 50 บาท) การลงทะเบียนเรียนจะสมบูรณ์ นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนและจ่ายชำระเงินภายในวันที่กำหนดดังกล่าวข้างต้น หากดำเนินการภายหลังถือว่าลงทะเบียนเรียนล่าช้า ต้องดำเนินการตามระเบียบของวิทยาลัยฯ
- นักศึกษาที่ไม่สามารถเข้าระบบได้ โปรดติดต่อสำนักทะเบียนฯ 02-6755304-12 ต่อ 5100, 5101 (วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ เวลา 08.00 - 17.00 น.)
- นักศึกษาที่มีความประสงค์ลงทะเบียนเรียนกับรุ่นกลุ่มอื่น โปรดติดต่อสำนักทะเบียนฯ เพื่อเขียนคำร้อง ขอลงทะเบียนเรียนร่วม ภายในวันที่ 16 – 28 ตุลาคม 2561 (วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.00 - 17.00 น.) ทั้งนี้คำร้องจะต้องได้รับอนุมัติจากคณบดีของแต่ละคณะ
ประกาศโดย   สำนักทะเบียนฯ   วันที่ประกาศ   11 ตุลาคม 2561
 3.กำหนดการเปิดเรียน ภาคปลาย/2561(ด่วน)
- เปิดภาคเรียน วันที่ 7 มกราคม – 28 เมษายน 2562
- สอบปลายภาค วันที่ 29 เมษายน – 13 พฤษภาคม 2562
- ปิดภาคการศึกษา วันที่ 14 – 26 พฤษภาคม 2562
ประกาศโดย   สำนักทะเบียนฯ   วันที่ประกาศ   11 ตุลาคม 2561
 4.กำหนดการเพิ่ม - ถอน รายวิชา ภาคปลาย/2561
- การเพิ่มรายวิชาตั้งแต่ วันที่ 7 – 18 มกราคม 2562 การถอนรายวิชาตั้งแต่ วันที่ 7 – 18 มกราคม 2562 (ได้รับค่าหน่วยกิตคืน)
การถอนรายวิชาหลังกำหนดระยะเวลา (ระหว่างวันที่ 19 มกราคม – 5 เมษายน 2562) จะกระทำได้ ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากอธิการบดี ทั้งนี้ นักศึกษาจะไม่ได้รับค่าหน่วยกิตคืน และจะบันทึก W ใน ใบรายงานผลการเรียน
ประกาศโดย   สำนักทะเบียนฯ   วันที่ประกาศ   11 ตุลาคม 2561
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : สำนักทะเบียนและประมวลผล email : reg@slc.ac.th โทรศัพท์ 02-6755304 – 12 ต่อ 5100-5101 โทรสาร 02-6755313