ข่าวประกาศ
  ประกาศเรื่อง
 1.กำหนดการลงทะเบียนเรียนภาคปลาย/2563(ด่วนที่สุด)
- เปิดระบบการลงทะเบียนเรียน ONLINE ระหว่างวันที่ 12 – 25 ตุลาคม 2563 (กำหนดการจ่ายชำระเงินภายในวันที่ 12 ตุลาคม 2563 – 3 มกราคม 2564) หากชำระเงินหลังกำหนดจะต้องจ่ายเงินค่าลงทะเบียนเรียนล่าช้าวันละ 50 บาท) การลงทะเบียนเรียนจะสมบูรณ์ นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนและจ่ายชำระเงินภายในวันที่กำหนดดังกล่าวข้างต้น หากดำเนินการภายหลังถือว่าลงทะเบียนเรียนล่าช้า ต้องดำเนินการตามระเบียบของวิทยาลัยฯ
- นักศึกษาที่ไม่สามารถเข้าระบบได้ โปรดติดต่อสำนักทะเบียนฯ 02-6755304-12 ต่อ 5100 และ 5101 (วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ เวลา 08.00 - 17.00 น.)
- นักศึกษาที่มีความประสงค์ลงทะเบียนเรียนกับรุ่นกลุ่มอื่น โปรดติดต่อสำนักทะเบียนฯ เพื่อเขียนคำร้องขอลงทะเบียนเรียนร่วม ภายในวันที่ 12 – 25 ตุลาคม 2563 (วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ เวลา 08.00 - 17.00 น.) ทั้งนี้คำร้องจะต้องได้รับอนุมัติจากคณบดีของแต่ละคณะ
ประกาศโดย   สำนักทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   9 ตุลาคม 2563
 2.กำหนดการเปิดเรียน ภาคปลาย/2563(ด่วนมาก)
เปิดภาคเรียน วันที่ 4 มกราคม – 25 เมษายน 2564
- สอบปลายภาค วันที่ 26 เมษายน – 10 พฤษภาคม 2564
- ปิดภาคการศึกษา วันที่ 11 – 24 พฤษภาคม 2564
ประกาศโดย   สำนักทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   9 ตุลาคม 2563
 3.กำหนดการเพิ่ม - ถอน รายวิชา ภาคปลาย/2563(ด่วน)
- การเพิ่มรายวิชาตั้งแต่ วันที่ 4 – 15 มกราคม 2564
- การถอนรายวิชาตั้งแต่ วันที่ 4 – 15 มกราคม 2564 (ได้รับค่าหน่วยกิตคืน)
การถอนรายวิชาหลังกำหนดระยะเวลา (ระหว่างวันที่ 16 มกราคม – 2 เมษายน 2564) จะกระทำได้ ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากอธิการบดี ทั้งนี้ นักศึกษาจะไม่ได้รับค่าหน่วยกิตคืน และจะบันทึก W ในใบรายงานผลการเรียน
ประกาศโดย   สำนักทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   9 ตุลาคม 2563
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : สำนักทะเบียนและประมวลผล email : reg@slc.ac.th โทรศัพท์ 02-6755304 – 12 ต่อ 5100-5101 โทรสาร 02-6755313