ข่าวประกาศ
  ประกาศเรื่อง
 1.กำหนดการลงทะเบียนเรียนภาคฤดูร้อน/2561(ด่วนที่สุด)
- เปิดระบบการลงทะเบียนเรียน ONLINE ระหว่างวันที่ 11 – 24 มีนาคม 2562 (กำหนดการจ่ายชำระเงินภายในวันที่ 11 มีนาคม – 26 พฤษภาคม 2562) หากชำระเงินหลังกำหนดจะต้องจ่ายเงินค่าลงทะเบียนเรียนล่าช้าวันละ 50 บาท) การลงทะเบียนเรียนจะสมบูรณ์ นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนและจ่ายชำระเงินภายในวันที่กำหนดดังกล่าวข้างต้น หากดำเนินการภายหลังถือว่าลงทะเบียนเรียนล่าช้า ต้องดำเนินการตามระเบียบของวิทยาลัยฯ
- นักศึกษาที่ไม่สามารถเข้าระบบได้ โปรดติดต่อสำนักทะเบียนฯ 02-2125670-2 ต่อ 5100, 5101 (วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ เวลา 08.00 - 17.00 น.)
- นักศึกษาที่มีความประสงค์ลงทะเบียนเรียนกับรุ่นกลุ่มอื่น โปรดติดต่อสำนักทะเบียนฯ เพื่อเขียนคำร้อง ขอลงทะเบียนเรียนร่วม ภายในวันที่ 11 - 22 มีนาคม 2562 (วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.00 - 17.00 น.) ทั้งนี้คำร้องจะต้องได้รับอนุมัติจากคณบดีของแต่ละคณะ
ประกาศโดย   สำนักทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   8 มีนาคม 2562
 2.การยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษา ภาคปลาย ประจำปีการศึกษา 2561(ด่วนมาก)
การขอสำเร็จการศึกษา สำหรับนักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา
ในภาคปลาย ปีการศึกษา 2561
สำนักทะเบียนและประมวลผล วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ ขอแจ้งกำหนดการและวิธียื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษา สำหรับนักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาในภาคปลาย ปีการศึกษา 2561 ดังนี้
1. ให้นักศึกษาดาวน์โหลดแบบฟอร์มคำร้องขอสำหรับผู้ที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา และ คำร้องขอขึ้นทะเบียนบัณฑิต สำหรับผู้สำเร็จการศึกษา ผ่านระบบบริการการศึกษา http://rg.slc.ac.th เมนู “ DOWNLOAD เอกสาร ”
• คณะพยาบาลศาสตร์และคณะจิตวิทยา ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2562 – 27 เมษายน 2562
• คณะกายภาพบำบัด ตั้งแต่วันที่ 1 – 19 กรกฎาคม 2562
*** สำหรับนักศึกษาที่ยื่นคำร้องขอในภาคการศึกษาใดไว้แล้ว หากสำนักทะเบียนฯ ตรวจพบว่านักศึกษามีคุณสมบัติไม่ครบตามระเบียบการศึกษาในภาคการศึกษานั้น นักศึกษาจะต้องยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาถัดไปหากคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ***
ประกาศโดย   สำนักทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   8 มีนาคม 2562
 3.กำหนดการเพิ่ม - ถอน รายวิชา ภาคฤดูร้อน/2561(ด่วนมาก)
- การเพิ่มรายวิชาตั้งแต่ วันที่ 27 – 31 พฤษภาคม 2562
- การถอนรายวิชาตั้งแต่วันที่ 27 – 31 พฤษภาคม 2562 (ได้รับค่าหน่วยกิตคืน)
การถอนรายวิชาหลังกำหนดระยะเวลา (ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน – 5 กรกฎาคม 2562) จะกระทำได้ ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากอธิการบดี ทั้งนี้ นักศึกษาจะไม่ได้รับค่าหน่วยกิตคืน และจะบันทึก W ใน ใบรายงานผลการเรียน
ประกาศโดย   สำนักทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   8 มีนาคม 2562
 4.กำหนดการเปิดเรียน ภาคฤดูร้อน/2561(ด่วน)
- เปิดภาคเรียน วันที่ 27 พฤษภาคม – 21 กรกฎาคม 2562
- สอบปลายภาค วันที่ 22-28 กรกฎาคม 2562
- ปิดภาคการศึกษา วันที่ 29 กรกฎาคม – 12 สิงหาคม 2562
ประกาศโดย   สำนักทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   8 มีนาคม 2562
 5.เรื่องแจ้งจากแผนกงบประมาณและการเงิน
วิทยาลัยฯได้ยกเลิกการเก็บค่าธรรมเนียมธนาคาร จำนวน 50 บาท ซึ่งจากเดิมเก็บรวมไว้ในค่าเทอม ดังนั้นในภาคปลาย 2561 และภาคการศึกษาถัดไป ทางนักศึกษาจะต้องเป็นผู้ชำระค่าธรรมเนียมธนาคารที่ทางธนาคารจะเรียกเก็บในการชำระค่าเทอม โดยธนาคารจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมรายการละ 10 บาท
ประกาศโดย   แผนกงบประมาณและการเงิน   วันที่ประกาศ   16 ตุลาคม 2561
 6.กำหนดการลงทะเบียนเรียนภาคปลาย/2561
- เปิดระบบการลงทะเบียนเรียน ONLINE ระหว่างวันที่ 16 – 28 ตุลาคม 2561 (กำหนดการจ่ายชำระเงินภายในวันที่ 16 ตุลาคม 2561 – 6 มกราคม 2562) หากชำระเงินหลังกำหนดจะต้องจ่ายเงินค่าลงทะเบียนเรียนล่าช้าวันละ 50 บาท) การลงทะเบียนเรียนจะสมบูรณ์ นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนและจ่ายชำระเงินภายในวันที่กำหนดดังกล่าวข้างต้น หากดำเนินการภายหลังถือว่าลงทะเบียนเรียนล่าช้า ต้องดำเนินการตามระเบียบของวิทยาลัยฯ
- นักศึกษาที่ไม่สามารถเข้าระบบได้ โปรดติดต่อสำนักทะเบียนฯ 02-6755304-12 ต่อ 5100, 5101 (วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ เวลา 08.00 - 17.00 น.)
- นักศึกษาที่มีความประสงค์ลงทะเบียนเรียนกับรุ่นกลุ่มอื่น โปรดติดต่อสำนักทะเบียนฯ เพื่อเขียนคำร้อง ขอลงทะเบียนเรียนร่วม ภายในวันที่ 16 – 28 ตุลาคม 2561 (วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.00 - 17.00 น.) ทั้งนี้คำร้องจะต้องได้รับอนุมัติจากคณบดีของแต่ละคณะ
ประกาศโดย   สำนักทะเบียนฯ   วันที่ประกาศ   11 ตุลาคม 2561
 7.กำหนดการเปิดเรียน ภาคปลาย/2561
- เปิดภาคเรียน วันที่ 7 มกราคม – 28 เมษายน 2562
- สอบปลายภาค วันที่ 29 เมษายน – 13 พฤษภาคม 2562
- ปิดภาคการศึกษา วันที่ 14 – 26 พฤษภาคม 2562
ประกาศโดย   สำนักทะเบียนฯ   วันที่ประกาศ   11 ตุลาคม 2561
 8.กำหนดการเพิ่ม - ถอน รายวิชา ภาคปลาย/2561
- การเพิ่มรายวิชาตั้งแต่ วันที่ 7 – 18 มกราคม 2562 การถอนรายวิชาตั้งแต่ วันที่ 7 – 18 มกราคม 2562 (ได้รับค่าหน่วยกิตคืน)
การถอนรายวิชาหลังกำหนดระยะเวลา (ระหว่างวันที่ 19 มกราคม – 5 เมษายน 2562) จะกระทำได้ ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากอธิการบดี ทั้งนี้ นักศึกษาจะไม่ได้รับค่าหน่วยกิตคืน และจะบันทึก W ใน ใบรายงานผลการเรียน
ประกาศโดย   สำนักทะเบียนฯ   วันที่ประกาศ   11 ตุลาคม 2561
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : สำนักทะเบียนและประมวลผล email : reg@slc.ac.th โทรศัพท์ 02-6755304 – 12 ต่อ 5100-5101 โทรสาร 02-6755313