ข่าวประกาศ
  ประกาศเรื่อง
 1.กำหนดการลงทะเบียนเรียนภาคปลาย/2564(ด่วนที่สุด)
- เปิดระบบการลงทะเบียนเรียน ONLINE ระหว่างวันที่ 1 – 14 พฤศจิกายน 2564 (กำหนดการจ่ายชำระเงินภายในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 – 3 มกราคม 2565 หากชำระเงินหลังกำหนดจะต้องจ่ายเงินค่าลงทะเบียนเรียนล่าช้าวันละ 50 บาท) การลงทะเบียนเรียนจะสมบูรณ์ นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนและจ่ายชำระเงินภายในวันที่กำหนดดังกล่าวข้างต้น หากดำเนินการภายหลังถือว่าลงทะเบียนเรียนล่าช้า ต้องดำเนินการตามระเบียบของวิทยาลัยฯ
- นักศึกษาที่ไม่สามารถเข้าระบบได้ โปรดติดต่อสำนักทะเบียนฯ 02-6755304-12 ต่อ 5101 และ 5110 (วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ เวลา 08.00 - 17.00 น.)
- นักศึกษาที่มีความประสงค์ลงทะเบียนเรียนกับรุ่นกลุ่มอื่น โปรดติดต่อสำนักทะเบียนฯ เพื่อเขียนคำร้องขอลงทะเบียนเรียนร่วม ภายในวันที่ 1 – 14 พฤศจิกายน 2564 (วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ เวลา 08.00 - 17.00 น.) ทั้งนี้คำร้องจะต้องได้รับอนุมัติจากคณบดีของแต่ละคณะ
ประกาศโดย   งานทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   29 ตุลาคม 2564
 2.ตามประกาศวิทยาลัยฯ ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2564 เรื่องการให้ความช่วยเหลือนักศึกษา(ด่วนที่สุด)
ตามประกาศวิทยาลัยฯ ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2564 เรื่องการให้ความช่วยเหลือนักศึกษา
โดยนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนภาคต้น ปีการศึกษา 2564 จะได้รับเงินช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐ คนละ 5,000 บาท
ดังนั้น นักศึกษาที่ได้ชำระค่าลงทะเบียนเรียนภาคต้น ปีการศึกษา 2564 ให้แก่วิทยาลัยฯ แล้ว
ทางวิทยาลัยฯ จะดำเนินการคืนเข้าบัญชีเงินฝากของนักศึกษาแต่ละคน ภายในวันที่ 6 สิงหาคม 2564
สำหรับนักศึกษาที่ยังไม่ได้ชำระค่าลงทะเบียนเรียนภาคต้น ปีการศึกษา 2564
ให้หักยอดที่ต้องชำระออก 5,000 บาทแล้วจึงดำเนินการโอนเข้าบัญชีวิทยาลัยฯ ภายในกำหนดเวลา
กรณีสอบถาม ติดต่องานการเงิน
โทร 0 2675 5304 ต่อ 5116
ประกาศโดย   งานทะเบียนฯ   วันที่ประกาศ   24 กรกฏาคม 2564
 3.กำหนดการเพิ่ม - ถอน รายวิชา ภาคปลาย/2564(ด่วนมาก)
- การเพิ่มรายวิชาตั้งแต่ วันที่ 4 – 17 มกราคม 2565
- การถอนรายวิชาตั้งแต่ วันที่ 4 – 17 มกราคม 2565 (ได้รับค่าหน่วยกิตคืน)
การถอนรายวิชาหลังกำหนดระยะเวลา (ระหว่างวันที่ 18 มกราคม – 1เมษายน 2565) จะกระทำได้ ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากอธิการบดี ทั้งนี้ นักศึกษาจะไม่ได้รับค่าหน่วยกิตคืน และจะบันทึก W ในใบรายงานผลการเรียน
ประกาศโดย   งานทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   29 ตุลาคม 2564
 4.กำหนดการเปิดเรียน ภาคปลาย/2564(ด่วน)
เปิดภาคเรียน วันที่ 4 มกราคม – 24 เมษายน 2565
- สอบปลายภาค วันที่ 25 เมษายน – 8 พฤษภาคม 2565
- ปิดภาคการศึกษา วันที่ 9 – 22 พฤษภาคม 2565
ประกาศโดย   งานทะเบียนและประมลผล   วันที่ประกาศ   29 ตุลาคม 2564
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : สำนักทะเบียนและประมวลผล email : reg@slc.ac.th โทรศัพท์ 02-6755304 – 12 ต่อ 5100-5101 โทรสาร 02-6755313