ข่าวประกาศ
  ประกาศเรื่อง
 1.กำหนดการลงทะเบียนเรียนภาคฤดูร้อน/2563(ด่วนที่สุด)
- เปิดระบบการลงทะเบียนเรียน ONLINE ระหว่างวันที่ 8 – 21 มีนาคม 2564 (กำหนดการจ่ายชำระเงินภายในวันที่ 8 มีนาคม – 24 พฤษภาคม 2564) หากชำระเงินหลังกำหนดจะต้องจ่ายเงินค่าลงทะเบียนเรียนล่าช้าวันละ 50 บาท) การลงทะเบียนเรียนจะสมบูรณ์ นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนและจ่ายชำระเงินภายในวันที่กำหนดดังกล่าวข้างต้น หากดำเนินการภายหลังถือว่าลงทะเบียนเรียนล่าช้า ต้องดำเนินการตามระเบียบของวิทยาลัยฯ
- นักศึกษาที่ไม่สามารถเข้าระบบได้ โปรดติดต่อสำนักทะเบียนฯ 02-2125670-2 ต่อ 5100, 5101 (วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ เวลา 07.00 - 16.00 น.)
- นักศึกษาที่มีความประสงค์ลงทะเบียนเรียนกับรุ่นกลุ่มอื่น โปรดติดต่อสำนักทะเบียนฯ เพื่อเขียนคำร้อง ขอลงทะเบียนเรียนร่วม ภายในวันที่ 8 - 21 มีนาคม 2564 (วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 07.00 - 16.00 น.) ทั้งนี้คำร้องจะต้องได้รับอนุมัติจากคณบดีของแต่ละคณะ
ประกาศโดย   สำนักทะเบียนฯ   วันที่ประกาศ   5 มีนาคม 2564
 2.กำหนดการเปิดเรียน ภาคฤดูร้อน/2563(ด่วนมาก)
- เปิดภาคเรียน วันที่ 25 พฤษภาคม – 18 กรกฎาคม 2564
- สอบปลายภาค วันที่ 19 - 25 กรกฎาคม 2564
- ปิดภาคการศึกษา วันที่ 26 กรกฎาคม – 8 สิงหาคม 2564
ประกาศโดย   สำนักทะเบียนฯ   วันที่ประกาศ   5 มีนาคม 2564
 3.กำหนดการเพิ่ม - ถอน รายวิชา ภาคฤดูร้อน/2563(ด่วน)
- การเพิ่มรายวิชาตั้งแต่ วันที่ 25 – 31 พฤษภาคม 2564
- การถอนรายวิชาตั้งแต่วันที่ 25 – 31 พฤษภาคม 2564 (ได้รับค่าหน่วยกิตคืน)
การถอนรายวิชาหลังกำหนดระยะเวลา (ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน – 2 กรกฎาคม 2564) จะกระทำได้ ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากอธิการบดี ทั้งนี้ นักศึกษาจะไม่ได้รับค่าหน่วยกิตคืน และจะบันทึก W ใน ใบรายงานผลการเรียน
ประกาศโดย   สำนักทะเบียนฯ   วันที่ประกาศ   5 มีนาคม 2564
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : สำนักทะเบียนและประมวลผล email : reg@slc.ac.th โทรศัพท์ 02-6755304 – 12 ต่อ 5100-5101 โทรสาร 02-6755313