ปฏิทินการศึกษา
ชุดปฏิทิน   
ปีการศึกษา2564  / 1 2 3 
รายการวันเริ่มต้นวันสุดท้าย
 • ช่วงวันลงทะเบียน ONLINE
 • 13 ส.ค. 2564 6:00 น.31 ส.ค. 2564 0:00 น.
 • ช่วงวันเพิ่ม-ลด- เปลี่ยนกลุ่ม รายวิชา
 • 13 ส.ค. 2564 6:00 น.31 ส.ค. 2564 0:00 น.
    -  ช่วงวันทำการเพิ่มรายวิชา13 ส.ค. 2564 6:00 น.31 ส.ค. 2564 0:00 น.
    -  ช่วงการถอน - ยกเลิกรายวิชา13 ส.ค. 2564 6:00 น.31 ส.ค. 2564 0:00 น.
    -  ช่วงวันทำการเปลี่ยนกลุ่มรายวิชา13 ส.ค. 2564 6:00 น.31 ส.ค. 2564 0:00 น.
 • นักศึกษาชำระเงินโดยผ่านธนาคาร
 • 14 ส.ค. 2564 6:00 น.31 ส.ค. 2564 0:00 น.
    -  ช่วงวันที่เปิดให้แก้ไขประวัตินักศึกษา1 ก.ย. 2564 6:00 น.7 ก.ย. 2564 0:00 น.
    -  ช่วงวันรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา21 ส.ค. 2564 6:00 น.3 ก.ย. 2564 0:00 น.
    -  การประเมินการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษา28 ส.ค. 2564 0:00 น.20 ก.พ. 2565 0:00 น.
    -  ชั้นปี 113 ส.ค. 2564 6:00 น.31 ส.ค. 2564 0:00 น.
    -  ชั้นปี 213 ส.ค. 2564 6:00 น.31 ส.ค. 2564 0:00 น.
     
        
      - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
        และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
          contact staff : งานทะเบียนและประมวลผล email : reg@slc.ac.th โทรศัพท์ 02-6755304 – 12 ต่อ 5101-5111 โทรสาร 02-6755313