ปฏิทินการศึกษา
ชุดปฏิทิน   
ปีการศึกษา2566  / 1 2 3 
รายการวันเริ่มต้นวันสุดท้าย
 • ช่วงวันลงทะเบียน ONLINE
 • 26 มิ.ย. 2566 9:00 น.18 ก.ย. 2566 23:59 น.
    -  ช่วงการถอน - ยกเลิกรายวิชา26 มิ.ย. 2566 9:00 น.18 ก.ย. 2566 23:59 น.
 • นักศึกษาชำระเงินโดยผ่านธนาคาร
 • 26 มิ.ย. 2566 9:00 น.31 ก.ค. 2566 23:59 น.
    -  ช่วงวันที่เปิดให้แก้ไขประวัตินักศึกษา26 มิ.ย. 2566 9:00 น.18 ก.ย. 2566 23:59 น.
    -  ช่วงวันรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา26 มิ.ย. 2566 9:00 น.21 ส.ค. 2566 23:59 น.
    -  การประเมินการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษา8 พ.ย. 2565 0:00 น.8 ธ.ค. 2566 23:59 น.
    -  ชั้นปี 126 มิ.ย. 2566 9:00 น.18 ก.ย. 2566 23:59 น.
    -  ชั้นปี 226 มิ.ย. 2566 9:00 น.18 ก.ย. 2566 23:59 น.
    -  ชั้นปี 326 มิ.ย. 2566 9:00 น.18 ก.ย. 2566 23:59 น.
     
        
      - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
        และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
          contact staff : งานทะเบียนและประมวลผล email : reg@slc.ac.th โทรศัพท์ 02-6755304 – 12 ต่อ 5101-5111 โทรสาร 02-6755313