ข่าวประกาศ
  ประกาศเรื่อง
 1.กำหนดการลงทะเบียนเรียนภาคฤดูร้อน/2565(ด่วนที่สุด)
- เปิดระบบการลงทะเบียนเรียน ONLINE ระหว่างวันที่ 27 มีนาคม – 9 เมษายน 2566 (กำหนดการจ่ายชำระเงินภายในวันที่ 27 มีนาคม – 21 พฤษภาคม 2566 หากชำระเงินหลังกำหนดจะต้องจ่ายเงินค่าลงทะเบียนเรียนล่าช้าวันละ 100 บาท) การลงทะเบียนเรียนจะสมบูรณ์ นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนและจ่ายชำระเงินภายในวันที่กำหนดดังกล่าวข้างต้น หากดำเนินการภายหลังถือว่าลงทะเบียนเรียนล่าช้า ต้องดำเนินการตามระเบียบของวิทยาลัยฯ
- นักศึกษาที่ไม่สามารถเข้าระบบได้ โปรดติดต่องานทะเบียนฯ 02-6755304-12 ต่อ 5101 และ 5110 (วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ เวลา 08.00 - 17.00 น.)
- นักศึกษาที่มีความประสงค์ลงทะเบียนเรียนกับรุ่นกลุ่มอื่น โปรดติดต่องานทะเบียนฯ เพื่อเขียนคำร้องขอลงทะเบียนเรียนร่วม ภายในวันที่ 27 มีนาคม – 9 เมษายน 2566 (วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ เวลา 08.00 - 17.00 น.) ทั้งนี้คำร้องจะต้องได้รับอนุมัติจากคณบดีของแต่ละคณะ
***ตรวจสอบรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน ที่ http://rg.slc.ac.th/***
ประกาศโดย   งานทะเบียนฯ   วันที่ประกาศ   24 มีนาคม 2566
 2.กำหนดการเพิ่ม - ถอน รายวิชา ภาคปลาย/2565(ด่วนมาก)
- การเพิ่มรายวิชาตั้งแต่ วันที่ 22 – 28 พฤษภาคม 2566
- การถอนรายวิชาตั้งแต่ วันที่ 22 – 28 พฤษภาคม 2566 (ได้รับค่าหน่วยกิตคืน)
การถอนรายวิชาหลังกำหนดระยะเวลา (ระหว่างวันที่ 29 พฤษภาคม – 30 มิถุนายน 2566) จะกระทำได้ ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากอธิการบดี ทั้งนี้ นักศึกษาจะไม่ได้รับค่าหน่วยกิตคืน และจะบันทึก W ในใบรายงานผลการเรียน
ประกาศโดย   งานทะเบียนฯ   วันที่ประกาศ   24 มีนาคม 2566
 3.กำหนดการเปิดเรียน ภาคฤดูร้อน/2565(ด่วน)
เปิดภาคเรียน วันที่ 22 พฤษภาคม – 16 กรกฎาคม 2566
- สอบปลายภาค วันที่ 17 – 23 กรกฎาคม 2566
- ปิดภาคการศึกษา วันที่ 24 กรกฎาคม – 6 สิงหาคม 2566
ประกาศโดย   งานทะเบียนฯ   วันที่ประกาศ   24 มีนาคม 2566
 4.ตามประกาศวิทยาลัยฯ ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2564 เรื่องการให้ความช่วยเหลือนักศึกษา
ตามประกาศวิทยาลัยฯ ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2564 เรื่องการให้ความช่วยเหลือนักศึกษา
โดยนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนภาคต้น ปีการศึกษา 2564 จะได้รับเงินช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐ คนละ 5,000 บาท
ดังนั้น นักศึกษาที่ได้ชำระค่าลงทะเบียนเรียนภาคต้น ปีการศึกษา 2564 ให้แก่วิทยาลัยฯ แล้ว
ทางวิทยาลัยฯ จะดำเนินการคืนเข้าบัญชีเงินฝากของนักศึกษาแต่ละคน ภายในวันที่ 6 สิงหาคม 2564
สำหรับนักศึกษาที่ยังไม่ได้ชำระค่าลงทะเบียนเรียนภาคต้น ปีการศึกษา 2564
ให้หักยอดที่ต้องชำระออก 5,000 บาทแล้วจึงดำเนินการโอนเข้าบัญชีวิทยาลัยฯ ภายในกำหนดเวลา
กรณีสอบถาม ติดต่องานการเงิน
โทร 0 2675 5304 ต่อ 5116
ประกาศโดย   งานทะเบียนฯ   วันที่ประกาศ   24 กรกฏาคม 2564
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและประมวลผล email : reg@slc.ac.th โทรศัพท์ 02-6755304 – 12 ต่อ 5101-5111 โทรสาร 02-6755313