ข่าวประกาศ
  ประกาศเรื่อง
 1.กำหนดการลงทะเบียนเรียนภาคต้น/2567(ด่วนที่สุด)
- เปิดระบบการลงทะเบียนเรียน ONLINE ระหว่างวันที่ 24 มิถุนายน – 7 กรกฎาคม 2567 (กำหนดการจ่ายชำระเงินภายในวันที่ 24 มิถุนายน – 26 กรกฎาคม 2567) หากชำระเงินหลังกำหนดจะต้องจ่ายเงินค่าลงทะเบียนเรียนล่าช้าวันละ 100 บาท) การลงทะเบียนเรียนจะสมบูรณ์ นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนและจ่ายชำระเงินภายในวันที่กำหนดดังกล่าวข้างต้น หากดำเนินการภายหลังถือว่าลงทะเบียนเรียนล่าช้า ต้องดำเนินการตามระเบียบของวิทยาลัยฯ
- นักศึกษาที่ไม่สามารถเข้าระบบได้ โปรดติดต่องานทะเบียนฯ 02-6755304-12 ต่อ 5101 และ 5110 (วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ เวลา 08.00 - 17.00 น.)
- นักศึกษาที่มีความประสงค์ลงทะเบียนเรียนกับรุ่นกลุ่มอื่น โปรดติดต่องานทะเบียนฯ เพื่อเขียนคำร้องขอลงทะเบียนเรียนร่วม ภายในวันที่ 24 มิถุนายน – 7 กรกฎาคม 2567 (วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ เวลา 08.00 - 17.00 น.) ทั้งนี้คำร้องจะต้องได้รับอนุมัติจากคณบดีของแต่ละคณะ
***ตรวจสอบรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน ที่ http://rg.slc.ac.th/***
ประกาศโดย   งานทะเบียนฯ   วันที่ประกาศ   17 มิถุนายน 2567
 2.ประกาศวิธีการชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน ภาคต้น /2567(ด่วนมาก)
วิธีการชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน ภาคต้น /2567
วิธีที่ 1.
สแกน QR CODE หรือ BARCODE ในแบบฟอร์มชําระเงินจ่ายผ่าน Application Mobile Banking
วิธีที่ 2.
นำแบบฟอร์มชําระเงินไปจ่ายผ่านระบบ Bill Payment ที่ธนาคารกรุงเทพ ทุกสาขาทั่วประเทศ
หมายเหตุ : โปรดชำระเงินตามวิธีข้างต้น และ ขอ ยกเลิกวิธีโอนจ่ายเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ของวิทยาลัยฯ
ติดต่องานการเงิน : คุณสตรีรัตน์ เอี่ยมมโน โทร. 0 2675 5304 - 12 ต่อ 5106
วันและเวลาทำการ : วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 8.00 น. – 16.00 น.
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   21 มิถุนายน 2567
 3.กำหนดการเพิ่ม - ถอน รายวิชา ภาคต้น/2567(ด่วน)
การเพิ่ม-ถอนรายวิชาตั้งแต่ วันที่ 8 – 21 กรกฎาคม 2567 (หลังจากลงทะเบียนเรียนได้รับค่าหน่วย กิตคืน)
- การเพิ่ม-ถอนรายวิชาตั้งแต่ วันที่ 5 – 18 สิงหาคม 2567 (หลังจากเปิดภาคการศึกษาได้รับค่าหน่วย กิตคืน)
การถอนรายวิชาหลังกำหนดระยะเวลา(ระหว่างวันที่ 19 สิงหาคม -1 พฤศจิกายน 2567) จะกระทำได้ ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากอธิการบดี ทั้งนี้ นักศึกษาจะไม่ได้รับค่าหน่วยกิตคืน และจะบันทึก W ในใบรายงานผลการเรียน
ประกาศโดย   งานทะเบียนฯ   วันที่ประกาศ   17 มิถุนายน 2567
 4.กำหนดการเปิดเรียน ภาคต้น/2567
เปิดภาคเรียน วันที่ 5 สิงหาคม – 24 พฤศจิกายน 2567
- สอบปลายภาค วันที่ 25 พฤศจิกายน – 9 ธันวาคม 2567
- ปิดภาคการศึกษา วันที่ 10 ธันวาคม 2567 – 5 มกราคม 2568
ประกาศโดย   งานทะเบียนฯ   วันที่ประกาศ   17 มิถุนายน 2567
 5.กำหนดการลงทะเบียนเรียนภาคฤดูร้อน/2566
- เปิดระบบการลงทะเบียนเรียน ONLINE ระหว่างวันที่ 25 มีนาคม – 7 เมษายน 2567 (กำหนดการจ่ายชำระเงินภายในวันที่ 25 มีนาคม – 15 พฤษภาคม 2567 หากชำระเงินหลังกำหนดจะต้องจ่ายเงินค่าลงทะเบียนเรียนล่าช้าวันละ 100 บาท) การลงทะเบียนเรียนจะสมบูรณ์ นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนและจ่ายชำระเงินภายในวันที่กำหนดดังกล่าวข้างต้น หากดำเนินการภายหลังถือว่าลงทะเบียนเรียนล่าช้า ต้องดำเนินการตามระเบียบของวิทยาลัยฯ
- นักศึกษาที่ไม่สามารถเข้าระบบได้ โปรดติดต่องานทะเบียนฯ 02-6755304-12 ต่อ 5101 และ 5110 (วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ เวลา 08.00 - 17.00 น.)
- นักศึกษาที่มีความประสงค์ลงทะเบียนเรียนกับรุ่นกลุ่มอื่น โปรดติดต่องานทะเบียนฯ เพื่อเขียนคำร้องขอลงทะเบียนเรียนร่วม ภายในวันที่ 25 มีนาคม – 7 เมษายน 2567 (วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ เวลา 08.00 - 17.00 น.) ทั้งนี้คำร้องจะต้องได้รับอนุมัติจากคณบดีของแต่ละคณะ
***ตรวจสอบรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน ที่ http://rg.slc.ac.th/***
ประกาศโดย   งานทะเบียนฯ   วันที่ประกาศ   19 มีนาคม 2567
 6.กำหนดการเพิ่ม - ถอน รายวิชา ภาคฤดูร้อน/2566
- การเพิ่มรายวิชาตั้งแต่ วันที่ 8 – 16 เมษายน 2567
- การถอนรายวิชาตั้งแต่ วันที่ 8 – 16 เมษายน 2567 (ได้รับค่าหน่วยกิตคืน)
การถอนรายวิชาหลังกำหนดระยะเวลา (ระหว่างวันที่ 17 เมษายน – 28 มิถุนายน 2567) จะกระทำได้ ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากอธิการบดี ทั้งนี้ นักศึกษาจะไม่ได้รับค่าหน่วยกิตคืน และจะบันทึก W ในใบรายงานผลการเรียน
ประกาศโดย   งานทะเบียนฯ   วันที่ประกาศ   19 มีนาคม 2567
 7.กำหนดการเปิดเรียน ภาคฤดูร้อน/2566
- เปิดภาคเรียน วันที่ 20 พฤษภาคม – 14 กรกฎาคม 2567
- สอบปลายภาค วันที่ 15 – 21 กรกฎาคม 2567
- ปิดภาคการศึกษา วันที่ 22 กรกฎาคม – 4 สิงหาคม 2567
ประกาศโดย   งานทะเบียนฯ   วันที่ประกาศ   19 มีนาคม 2567
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและประมวลผล email : reg@slc.ac.th โทรศัพท์ 02-6755304 – 12 ต่อ 5101-5111 โทรสาร 02-6755313