โครงสร้างหลักสูตร
 คณะ : พยาบาลศาสตร์
 ระดับการศึกษา : ประกาศนียบัตร
 หลักสูตร : ระยะสั้น
 สาขาวิชา : ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล

ใช้เม้าส์คลิกที่รหัสวิชาเพื่อแสดงคำอธิบายรายวิชา

 1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
103101 English for Health and Medical Term
 ภาษาอังกฤษด้านสุขภาพและศัพท์ทางการแพทย์
1 (1-0-2)
103102 Basic English for Conversation
 ภาษาอังกฤษเพื่อการสนทนาเบื้องต้น
1 (1-0-2)
103103 Life Development and Basic Human Needs
 พัฒนาการตามวัยกับความต้องการของมนุษย์
2 (2-0-4)
103104 Communication and Teamwork for Health Care Services
 การสื่อสารและการทํางานเป็นทีมในการให้บริการด้านสุขภาพ
2 (2-0-4)

 2 หมวดวิชาเฉพาะ    28 หน่วยกิต
 2.1 ภาควิชาทฤษฎี    18 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
103201 Laws and Ethics for Employment
 หลักกฎหมายขอบเขตและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน
1 (1-0-2)
103202 Personal Hygiene, Environment
 สุขภาพอนามัยส่วนบุคคล สิ่งแวดล้อม
1 (1-0-2)
103203 Health system in primary care unit and maintenance medcal and nursing instruments
 ระบบการทำงานหน่วยบริการสุขภาพและการบํารุงรักษาอุปกรณ์
2 (2-0-4)
103204 Management and Nutrition for Patient
 ระบบการจัดการอาหารสําหรับผู้ป่วย
1 (1-0-2)
103205 Basic Anatomy and Physiology
 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา
2 (2-0-4)
103206 Technic of Fundamental Care for the Patient
 เทคนิคการช่วยเหลือดูแลผู้ใช้บริการสุขภาพขั้นพื้นฐาน
3 (2-2-5)
103207 Care of Adult and Older adult
 การช่วยเหลือดูแลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
3 (3-0-6)
103208 Care of Infant and Children
 การอภิบาลทารกและช่วยเหลือดูแลเด็ก
2 (2-0-4)
103209 Basic Health Care Service at Home and in Community
 การช่วยเหลือดูแลสุขภาพบุคคลที่บ้านและในชุมชน
2 (2-0-4)
103210 Care of the Client with Mental Health Problem
 การช่วยเหลือดูแลบุคคลด้านสุขภาพจิต
1 (1-0-2)

 2.2 ภาควิชาปฏิบัติ    10 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
103301 Practicum of Basic Care for the Client
 ปฏิบัติการช่วยเหลือดูแลบุคคลขั้นพื้นฐาน
3 (0-12-3)
103302 Practicum of Care for Adult and Older adult
 ปฏิบัติการช่วยเหลือดูแลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
3 (0-12-3)
103303 Practicum in Caring for Infant and Children
 ปฏิบัติการอภิบาลทารกและช่วยเหลือดูแลเด็ก
2 (0-8-2)
103304 Practicum of Basic Health Care Service at Home and in Community
 ปฏิบัติการช่วยเหลือดูแลสุขภาพบุคคลที่บ้านและในชุมชน
2 (0-8-2)

 3 หมวดวิชาเลือก    2 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
103401 Practicum of Care in Health Care Unit
 ปฏิบัติการช่วยเหลือดูแลสุขภาพบุคคลในสถานพยาบาล
2 (0-8-2)
103402 Practicum of health care people in community
 ปฏิบัติการช่วยเหลือดูแลสุขภาพบุคคลในชุมชน
2 (0-8-2)
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและประมวลผล email : reg@slc.ac.th โทรศัพท์ 02-6755304 – 12 ต่อ 5101-5111 โทรสาร 02-6755313