โครงสร้างหลักสูตร
 คณะ : พยาบาลศาสตร์
 ระดับการศึกษา : ประกาศนียบัตร
 หลักสูตร : ระยะสั้น
 สาขาวิชา : ผู้ช่วยพยาบาล

ใช้เม้าส์คลิกที่รหัสวิชาเพื่อแสดงคำอธิบายรายวิชา

 1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
200101 Holistic Life Development
 พัฒนาการชีวิตองค์รวม
2 (2-0-4)
200102 Basic Human Needs
 ความต้องการพื้นฐานของมนุษย์
1 (1-0-2)
200103 Man and Society
 มนุษย์และสังคม
1 (1-0-2)
200104 English in Health
 ภาษาอังกฤษด้านสุขภาพ
1 (1-0-2)
200105 Computer and Information Technology
 คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ
1 (1-0-2)

 2 หมวดวิชาเฉพาะ    28 หน่วยกิต
 2.1 ภาควิชาทฤษฎี    18 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
100100 Health Care System Management
 การจัดการระบบการบริการสุขภาพ
2 (2-0-4)
100101 Anatomy and physiology
 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา
2 (1-2-3)
100102 Nutrition and Nutritional Therapy
 โภชนาการและโภชนบำบัด
2 (2-0-4)
100103 Fundamental Care of the Sick
 การช่วยเหลือดูแลผู้ป่วยขั้นพื้นฐาน
3 (2-2-5)
100104 Nursing Care of the Person and Family with Health Problems 1
 การพยาบาลบุคคลและครอบครัวที่มีปัญหาสุขภาพ 1
2 (2-0-4)
100105 Nursing Care of the Person and Family with Health Problems 2
 การพยาบาลบุคคลและครอบครัวที่มีปัญหาสุขภาพ 2
2 (2-0-4)
100106 Ethics in Health Care Providers
 จริยธรรมของผู้ให้บริการสุขภาพ
1 (1-0-2)
100107 Nursing Care of the Person and Family with Mental Health and Psychiatric Problems
 การพยาบาลบุคคลและครอบครัวที่มีปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวช
1 (1-0-2)
100108 Health Care through Natural Ways
 การดูแลสุขภาพด้วยวิธีธรรมชาติ
1 (1-0-2)
100109 Laws Related to Health Care
 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพ
1 (1-0-2)
100110 Medical Terms
 ศัพท์ทางการแพทย์
1 (1-0-2)

 2.2 ภาควิชาปฏิบัติ    10 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
100120 Practicum of Basic Care for the Sick
 การฝึกปฏิบัติการช่วยเหลือดูแลผู้ป่วยขั้นพื้นฐาน
2 (0-8-0)
100121 Practicum of Nursing Care for the Person and Family with Health Problems 1
 การฝึกปฏิบัติการพยาบาลบุคคลและครอบครัวที่มีปัญหาสุขภาพ 1
3 (0-12-0)
100122 Practicum of Nursing Care for the Person and Family with Health Problems 2
 การฝึกปฏิบัติการพยาบาลบุคคลและครอบครัวที่มีปัญหาสุขภาพ 2
3 (0-12-0)
100123 Practicum of Nursing Care for the Person and Family with Health Problems 3
 การฝึกปฏิบัติการพยาบาลบุคคลและครอบครัวที่มีปัญหาสุขภาพ 3
2 (0-8-0)
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและประมวลผล email : reg@slc.ac.th โทรศัพท์ 02-6755304 – 12 ต่อ 5101-5111 โทรสาร 02-6755313