โครงสร้างหลักสูตร
 คณะ : พยาบาลศาสตร์
 ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
 หลักสูตร : พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล
 สาขาวิชา : พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการพยาบาล) (แผน ก)

ใช้เม้าส์คลิกที่รหัสวิชาเพื่อแสดงคำอธิบายรายวิชา

 1 หมวดวิชาบังคับ    37 หน่วยกิต
 1.1 รายวิชาแกนร่วม    10 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
100500 Nursing Theory
 ทฤษฎีการพยาบาล
2 (2-0-4)
100501 Quantitative Research in Nursing
 การวิจัยเชิงปริมาณทางการพยาบาล
2 (1-2-3)
100502 Statistics for Nursing Research
 สถิติที่ใช้ในการวิจัยทางการพยาบาล
2 (1-2-3)
100503 Qualitative Research in Nursing
 การวิจัยเชิงคุณภาพทางการพยาบาล
2 (1-2-3)
100504 Health Policy and Nursing Service
 นโยบายสุขภาพกับการบริการการพยาบาล
2 (1-2-3)

 1.2 รายวิชาเฉพาะสาขาวิชา    15 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
101500 Nursing Administration and Leadership
 การบริหารและภาวะผู้นำทางการพยาบาล
3 (3-0-6)
101501 Health Economics and Financial Management in Nursing
 เศรษฐศาสตร์สุขภาพและการเงินทางการพยาบาล
3 (2-2-5)
101502 Nursing Outcome Management
 การจัดการผลลัพธ์ทางการพยาบาล
2 (2-0-4)
101503 Creative Administration for Nursing Personnel
 การบริหารบุคลากรทางการพยาบาลเชิงสร้างสรรค์
2 (2-0-4)
101504 Nursing Administration Practicum
 ปฏิบัติการบริหารการพยาบาล
3 (0-12-0)
101505 Seminar in Nursing Administration
 สัมมนาการบริหารการพยาบาล
2 (1-2-3)

 1.3 วิทยานิพนธ์    12 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
100599 Thesis
 วิทยานิพนธ์
12 (0-0-36)

 2 หมวดวิชาเหลือก    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
101506 Strategic Innovation Management for Developing Quality of Nursing
 กลยุทธ์การจัดการนวัตกรรมทางการพยาบาลที่สร้างสรรค์คุณภาพ
3 (3-0-6)
102500 Advanced Adult Nursing
 การพยาบาลผู้ใหญ่ขั้นสูง
3 (2-4-3)
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและประมวลผล email : reg@slc.ac.th โทรศัพท์ 02-6755304 – 12 ต่อ 5101-5111 โทรสาร 02-6755313