โครงสร้างหลักสูตร
 คณะ : พยาบาลศาสตร์
 ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
 หลักสูตร : พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล
 สาขาวิชา : การบริหารการพยาบาล (แผน ข)

ใช้เม้าส์คลิกที่รหัสวิชาเพื่อแสดงคำอธิบายรายวิชา

 1 หมวดวิชาบังคับ    44 หน่วยกิต
 1.1 รายวิชาแกนร่วม    10 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
100500 Nursing Theory
 ทฤษฎีการพยาบาล
2 (1-2-3)
100500 Nursing Theory
 ทฤษฎีการพยาบาล
2 (2-0-4)
100501 Quantitative Nursing Research 1
 วิจัยเชิงปริมาณทางการพยาบาล 1
2 (1-2-3)
100501 Quantitative Nursing Research 1
 วิจัยเชิงปริมาณทางการพยาบาล 1
2 (2-0-4)
100502 Quantitative Nursing Research 2
 วิจัยเชิงปริมาณทางการพยาบาล 2
2 (1-2-3)
100503 Qualitative Nursing Research
 วิจัยเชิงคุณภาพทางการพยาบาล
2 (2-0-4)
101500 Health Policy and Leadership in Nursing
 นโยบายสุขภาพและภาวะผู้นำทางการพยาบาล
2 (2-0-4)
101500 Health Policy and Leadership in Nursing
 นโยบายสุขภาพและภาวะผู้นำทางการพยาบาล
2 (2-0-4)

 1.2 รายวิชาเฉพาะสาขาวิชา    13 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
100602 Nursing Outcomes Management
 การจัดการผลลัพธ์ทางการพยาบาล
3 (3-0-6)
101501 Advanced Nursing Administration
 การบริหารการพยาบาลขั้นสูง
3 (3-0-6)
101501 Advanced Nursing Administration
 การบริหารการพยาบาลขั้นสูง
3 (3-0-6)
101502 Health Economics in Nursing
 เศรษฐศาสตร์สุขภาพทางการพยาบาล
2 (1-2-3)
101508 Nursing Management Practicum
 ปฏิบัติการบริหารการพยาบาล
3 (0-12-0)
101509 Seminar in Nursing Administration
 สัมมนาการบริหารการพยาบาล
2 (2-0-4)

 1.3 วิชาเฉพาะแขนง    9 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
101511 Creative Nursing Personal Development
 การบริหารบุคลากรทางการพยาบาลเชิงสร้างสรรค์
3 (3-0-6)
101600 Strategic Management in Nursing Service
 การจัดการเชิงกลยุทธ์ทางการบริการพยาบาล
3 (2-2-5)
101601 Financial Management in Nursing
 การบริหารการเงินทางการพยาบาล
3 (2-2-5)

 1.4 การศึกษาอิสระ    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
100698 Independent Study
 การศึกษาอิสระ
6 (0-0-0)

 2 หมวดวิชาเหลือก    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
100504 Nursing Ethics
 จริยศาสตร์ทางการพยาบาล
3 (3-0-6)
100505 Transcultural Nursing in Caring Context
 การพยาบาลข้ามวัฒนธรรมในบริบทของการดูแล
3 (3-0-6)
101504 Health Promotion Management
 การจัดการเพื่อส่งเสริมสุขภาพ
3 (3-0-6)
101510 Nursing Case Management
 การจัดการรายกรณีทางการพยาบาล
3 (3-0-6)
101512 International Nursing Profession Development
 การพัฒนาวิชาชีพการพยาบาลสู่สากล
3 (3-0-6)
101513 Innovation in Nursing Service
 นวัตกรรมการบริการการพยาบาล
3 (3-0-6)
101514 Politics in Nursing Profession
 การเมืองในวิชาชีพการพยาบาล
3 (3-0-6)
101515 Decision Making in Clinical Nursing
 การตัดสินใจทางการพยาบาลในคลินิก
3 (3-0-6)
101517 Program Evaluation in Health
 การประเมินผลโครงการทางด้านสุขภาพ
3 (3-0-6)
101518 Evaluation of Nursing Performance
 การประเมินผลสมรรถนะทางการพยาบาล
3 (3-0-6)
101609 Legal and Ethical Issues in Health Care Administration
 ประเด็นกฎหมายและจริยธรรมในการบริหารบริการสุขภาพ
3 (3-0-6)
101612 Instrument Development in Nursing Research
 การพัฒนาเครื่องมือในการวิจัยทางการพยาบาล
3 (3-0-6)
101640 Internship in Health Care Administration
 ฝึกบทบาทการบริหารการดูแลสุขภาพ
3 (0-12-0)
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและประมวลผล email : reg@slc.ac.th โทรศัพท์ 02-6755304 – 12 ต่อ 5101-5111 โทรสาร 02-6755313