โครงสร้างหลักสูตร
 คณะ : พยาบาลศาสตร์
 ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
 หลักสูตร : -
 สาขาวิชา : การพยาบาลขั้นสูง (แผน ข)

ใช้เม้าส์คลิกที่รหัสวิชาเพื่อแสดงคำอธิบายรายวิชา

 1. หมวดวิชาบังคับ    41 หน่วยกิต
 1.1 รายวิชาแกนร่วม    10 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
100500 Nursing Theory
 ทฤษฎีการพยาบาล
2 (1-2-3)
100501 Quantitative Nursing Research 1
 วิจัยเชิงปริมาณทางการพยาบาล 1
2 (1-2-3)
100502 Quantitative Nursing Research 2
 วิจัยเชิงปริมาณทางการพยาบาล 2
2 (1-2-3)
100503 Qualitative Nursing Research
 วิจัยเชิงคุณภาพทางการพยาบาล
2 (1-2-3)
101500 Health Policy and Leadership in Nursing
 นโยบายสุขภาพและภาวะผู้นำทางการพยาบาล
2 (2-0-4)

 1.2 รายวิชาเฉพาะสาขาวิชา    8 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
100550 Advanced Pathophysiology and Pharmacology
 พยาธิสรีรวิทยาและเภสัชวิทยาขั้นสูง
3 (3-0-6)
100551 Advanced Health Assessment
 การประเมินภาวะสุขภาพขั้นสูง
2 (1-2-3)
100552 Concept and Role Development of Advanced Practice Nurse
 แนวคิดและการพัฒนาบทบาทของผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง
1 (1-0-2)
100553 Seminars in Advanced Nursing
 สัมมนาการพยาบาลขั้นสูง
2 (2-0-4)

 1.3 รายวิชาเฉพาะแขนง    18 หน่วยกิต
 1.3.1 แขนงการพยาบาลครอบครัว    18 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
101504 Health Promotion Management
 การจัดการเพื่อส่งเสริมสุขภาพ
3 (3-0-6)
101510 Nursing Case Management
 การจัดการรายกรณีทางการพยาบาล
3 (3-0-6)
107600 Advanced Family Health Nursing 1
 การพยาบาลครอบครัวขั้นสูง 1
3 (3-0-6)
107601 Advanced Family Health Nursing 2
 การพยาบาลครอบครัวขั้นสูง 2
3 (3-0-6)
107602 Advanced Family Health Nursing Practicum 1
 ปฏิบัติการพยาบาลครอบครัวขั้นสูง 1
3 (0-12-0)
107603 Advanced Family Health Nursing Practicum 2
 ปฏิบัติการพยาบาลครอบครัวขั้นสูง 2
3 (0-12-0)

 1.3.2 แขนงการพยาบาลอนามัยชุมชน    18 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
101504 Health Promotion Management
 การจัดการเพื่อส่งเสริมสุขภาพ
3 (3-0-6)
101510 Nursing Case Management
 การจัดการรายกรณีทางการพยาบาล
3 (3-0-6)
102600 Advanced Community Health Nursing 1
 การพยาบาลอนามัยชุมชนขั้นสูง 1
3 (3-0-6)
102601 Advanced Community Health Nursing 2
 การพยาบาลอนามัยชุมชนขั้นสูง 2
3 (3-0-6)
102602 Advanced Community Health Nursing Practicum1
 ปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชนขั้นสูง 1
3 (0-12-0)
102603 Advanced Community Health Nursing Practicum2
 ปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชนขั้นสูง 2
3 (0-12-0)

 1.3.3 แขนงการพยาบาลผู้ใหญ่    18 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
101504 Health Promotion Management
 การจัดการเพื่อส่งเสริมสุขภาพ
3 (3-0-6)
101510 Nursing Case Management
 การจัดการรายกรณีทางการพยาบาล
3 (3-0-6)
103600 Advanced Adult Nursing 1
 การพยาบาลผู้ใหญ่ขั้นสูง 1
3 (3-0-6)
103601 Advanced Adult Nursing 2
 การพยาบาลผู้ใหญ่ขั้นสูง 2
3 (3-0-6)
103602 Advanced Adult Nursing Practicum 1
 ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่ขั้นสูง 1
3 (0-12-0)
103603 Advanced Adult Nursing Practicum 2
 ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่ขั้นสูง 2
3 (0-12-0)

 1.3.4 แขนงการพยาบาลผู้สูงอายุ    18 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
101504 Health Promotion Management
 การจัดการเพื่อส่งเสริมสุขภาพ
3 (3-0-6)
101510 Nursing Case Management
 การจัดการรายกรณีทางการพยาบาล
3 (3-0-6)
104600 Advanced Geriatric Nursing 1
 การพยาบาลผู้สูงอายุขั้นสูง 1
3 (3-0-6)
104601 Advanced Geriatric Nursing 2
 การพยาบาลผู้สูงอายุขั้นสูง 2
3 (3-0-6)
104602 Advanced Geriatric Nursing Practicum 1
 ปฏิบัติการพยาบาลผู้สูงอายุขั้นสูง 1
3 (0-12-0)
104603 Advanced Geriatric Nursing Practicum 2
 ปฏิบัติการพยาบาลผู้สูงอายุขั้นสูง 2
3 (0-12-0)

 1.3.5 แขนงการพยาบาลมารดา-ทารก    18 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
101504 Health Promotion Management
 การจัดการเพื่อส่งเสริมสุขภาพ
3 (3-0-6)
101510 Nursing Case Management
 การจัดการรายกรณีทางการพยาบาล
3 (3-0-6)
106600 Advanced Maternal – Newborn Nursing 1
 การพยาบาลมารดาและทารกขั้นสูง 1
3 (3-0-6)
106601 Advanced Maternal – Newborn Nursing 2
 การพยาบาลมารดาและทารกขั้นสูง 2
3 (3-0-6)
106602 Advanced Maternal – Newborn Nursing Practicum 1
 ปฏิบัติการพยาบาลมารดาและทารกขั้นสูง 1
3 (0-12-0)
106603 Advanced Maternal – Newborn Nursing Practicum 2
 ปฏิบัติการพยาบาลมารดาและทารกขั้นสูง 2
3 (0-12-0)

 1.3.6 แขนงการพยาบาลเด็ก    18 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
101504 Health Promotion Management
 การจัดการเพื่อส่งเสริมสุขภาพ
3 (3-0-6)
101510 Nursing Case Management
 การจัดการรายกรณีทางการพยาบาล
3 (3-0-6)
105600 Advanced Pediatric Nursing 1
 การพยาบาลเด็กขั้นสูง 1
3 (3-0-6)
105601 Advanced Pediatric Nursing 2
 การพยาบาลเด็กขั้นสูง 2
3 (3-0-6)
105602 Advanced Pediatric Nursing Practicum1
 ปฏิบัติการพยาบาลเด็กขั้นสูง 1
3 (0-12-0)
105603 Advanced Pediatric Nursing Practicum 2
 ปฏิบัติการพยาบาลเด็กขั้นสูง 2
3 (0-12-0)

 1.3.7 แขนงการพยาบาลผู้ป่วยระยะสุดท้าย    18 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
101504 Health Promotion Management
 การจัดการเพื่อส่งเสริมสุขภาพ
3 (3-0-6)
101510 Nursing Case Management
 การจัดการรายกรณีทางการพยาบาล
3 (3-0-6)
110600 Advanced Palliative Nursing 1
 การพยาบาลแบบประคับประคองขั้นสูง 1
2 (2-0-4)
110601 Advanced Palliative Nursing 2
 การพยาบาลแบบประคับประคองขั้นสูง 2
2 (2-0-4)
110602 Advanced Practice in Palliative Care 1
 ปฏิบัติการพยาบาลแบบประคับประคองขั้นสูง 1
2 (0-8-0)
110603 Advanced Practice in Palliative Care 2
 ปฏิบัติการพยาบาลแบบประคับประคองขั้นสูง 2
3 (0-12-0)
110604 Advanced Practice in Palliative Care 3
 ปฏิบัติการพยาบาลแบบประคับประคองขั้นสูง 3
3 (0-12-0)

 1.4 การศึกษาอิสระ    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
100698 Independent Study
 การศึกษาอิสระ
6 (0-0-0)

 2 หมวดวิชาเลือก    2 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
100504 Nursing Ethics
 จริยศาสตร์ทางการพยาบาล
3 (3-0-6)
100505 Transcultural Nursing in Caring Context
 การพยาบาลข้ามวัฒนธรรมในบริบทของการดูแล
3 (3-0-6)
101503 Health and Nursing Informatics
 สารสนเทศสุขภาพและการพยาบาล
3 (2-2-5)
101504 Health Promotion Management
 การจัดการเพื่อส่งเสริมสุขภาพ
3 (3-0-6)
101609 Legal and Ethical Issues in Health Care Administration
 ประเด็นกฎหมายและจริยธรรมในการบริหารบริการสุขภาพ
3 (3-0-6)
101610 Marketing in Nursing
 การตลาดในการพยาบาล
3 (2-2-5)
101611 Entrepreneur in Nursing
 ผู้ประกอบการทางการพยาบาล
3 (3-0-6)
101613 Ecology of Health and Nursing
 นิเวศวิทยาทางสุขภาพและการพยาบาล
2 (2-0-4)
101614 Nursing Therapeutics
 การบำบัดทางการพยาบาล
2 (2-0-4)
101615 Health Counseling
 การให้คำปรึกษาทางสุขภาพ
2 (2-0-4)
110610 Ethics, Public Policy and Controversies in Palliative Care
 จริยธรรม นโยบายสาธารณะและข้อถกเถียงในการพยาบาลแบบประคับประคอง
2 (2-0-4)
110611 Integrating Alternative therapies
 บูรณาการการรักษาทางเลือก
2 (2-0-4)
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและประมวลผล email : reg@slc.ac.th โทรศัพท์ 02-6755304 – 12 ต่อ 5101-5111 โทรสาร 02-6755313