โครงสร้างหลักสูตร
 คณะ : พยาบาลศาสตร์
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ปกติ
 หลักสูตร : พยาบาลศาสตรบัณฑิต
 สาขาวิชา : พยาบาลศาสตร์

ใช้เม้าส์คลิกที่รหัสวิชาเพื่อแสดงคำอธิบายรายวิชา

 1 หมวดศึกษาทั่วไป    30 หน่วยกิต
 1.1 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์    9 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
901031 Self-Development for Good Social Members
 การพัฒนาตนสู่สังคม
3 (3-0-6)
901032 Exercise for Good Personality
 การออกกำลังกายเพื่อบุคลิกภาพที่ดี
3 (2-2-5)
901033 Thai ways of Living in Globalization
 วิถีไทยในกระแสโลก
3 (3-0-6)

 1.2 กลุ่มวิชาภาษา    12 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
901011 Thai for Academic Communication
 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารเชิงวิชาการ
3 (3-0-6)
901021 English for Effective Communication
 ภาษาอังกฤษเพื่อประสิทธิผลการสื่อสาร
3 (3-0-6)
901022 English for International Communication
 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ
3 (3-0-6)
901023 English in Nursing Profession
 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาชีพการพยาบาล
3 (3-0-6)

 1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์    9 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
901041 Science and Quality of Life Improvement
 วิทยาศาสตร์ กับการพัฒนาคุณภาพชีวิต
3 (3-0-6)
901042 Mathematics and Statistics
 คณิตศาสตร์และสถิติ
3 (3-0-6)
901043 Computer and Information Technology
 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
3 (2-2-5)

 2 หมวดวิชาเฉพาะด้าน    91 หน่วยกิต
 2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ    19 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
102101 Anatomy and Physiology
 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา
4 (3-2-7)
102102 Microbiology and Parasitology
 จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา
2 (2-0-4)
102103 Biochemistry
 ชีวเคมี
2 (2-0-4)
102104 Pathophysiology in Nursing
 พยาธิสรีรวิทยาทางการพยาบาล
2 (2-0-4)
102105 Pharmacology for Nurse
 เภสัชวิทยาสำหรับพยาบาล
3 (3-0-6)
102210 Digital in Nursing Practice
 ดิจิทัลทางการพยาบาล
2 (1-2-3)
102211 Law Ethics and Professional Ethics
 กฎหมายและจริยศาสตร์ทางสุขภาพและการพยาบาล
2 (1-2-3)
102217 Research and Applied Statistics
 วิจัยและสถิติประยุกต์
2 (1-2-3)

 2.2 กลุ่มวิชาชีพ    72 หน่วยกิต
 2.2.1 ภาคทฤษฎี    36 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
102106 Nursing Profession
 วิชาชีพการพยาบาล
2 (2-0-4)
102107 Nursing Introduction
 บทนำสู่การพยาบาล
3 (2-2-5)
102208 Basic Nursing for Dependent Chronic Patients
 การพยาบาลพื้นฐานเพื่อดูแลผู้ป่วยเรื้อรังในภาวะพึ่งพิง
2 (1-2-3)
102209 Basic Nursing in Acute and Crisis Conditions
 การพยาบาลพื้นฐานในระยะเฉียบพลันและวิกฤต
2 (1-2-3)
102212 Child and Adolescent Nursing
 การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น
3 (2-2-5)
102213 Adult Nursing 1
 การพยาบาลผู้ใหญ่ 1
2 (2-0-4)
102214 Adult Nursing 2
 การพยาบาลผู้ใหญ่ 2
3 (3-0-6)
102216 Midwifery 1
 การผดุงครรภ์ 1
3 (2-2-5)
102218 Gerontological Nursing
 การพยาบาลผู้สูงอายุ
3 (3-0-6)
102219 Mental Health and Psychiatric Nursing 1
 การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช 1
2 (1-2-3)
102320 Mental Health and Psychiatric Nursing 2
 การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช 2
2 (2-0-4)
102321 Midwifery 2
 การผดุงครรภ์ 2
3 (3-0-6)
102329 Community Health Nursing in Primary Health Care and Epidemiology
 การพยาบาลสุขภาพชุมชนในระดับปฐมภูมิและวิทยาการระบาด
2 (1-2-3)
102331 Leadership and Nursing Management
 ภาวะผู้นำและการจัดการทางการพยาบาล
2 (2-0-4)
102433 Basic Medical Care for Nurse
 การรักษาโรคเบื้องต้นสำหรับพยาบาล
2 (1-2-3)

 2.2.2 ภาคปฏิบัติ    36 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
102215 Fundamentals of Nursing Practicum
 ปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน
3 (0-9-3)
102322 Child and Adolescent Nursing Practicum
 ปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น
3 (0-9-3)
102323 Adult Nursing Practicum 1
 ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่ 1
2 (0-6-2)
102324 Adult Nursing Practicum 2
 ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่ 2
2 (0-6-2)
102325 Gerontological Nursing Practicum
 ปฏิบัติการพยาบาลผู้สูงอายุ
2 (0-6-2)
102326 Midwifery Practicum 1
 ปฏิบัติการผดุงครรภ์ 1
3 (0-9-3)
102327 Midwifery Practicum 2
 ปฏิบัติการผดุงครรภ์ 2
3 (0-9-3)
102328 Mental Health and Psychiatric Nursing Practicum
 ปฏิบัติการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช
3 (0-9-3)
102430 Community Health Nursing and Primary Health Care Management Practicum
 ปฏิบัติการพยาบาลสุขภาพชุมชนและการจัดการสุขภาพในระดับปฐมภูมิ
4 (0-12-4)
102432 Nursing Management Practicum in Hospital
 ปฏิบัติการจัดการสุขภาพในสถานพยาบาล
3 (0-9-3)
102434 Basic Medical Care for Nurse Practicum
 ปฏิบัติการรักษาโรคเบื้องต้นสำหรับพยาบาล
3 (0-9-3)
102435 Research Practicum for Quality Nursing Development
 ปฏิบัติการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการพยาบาล
2 (0-6-2)
102436 Selective Professional Nursing Practicum
 ปฏิบัติการพยาบาลวิชาชีพที่เลือกสรร
3 (0-9-6)

 3 หมวดวิชาเลือกเสรี    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
100001 Nursing Guideline Practice Based on the Empirical Evidences
 แนวปฏิบัติทางการพยาบาลโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์
2 (2-0-4)
100002 Independent Study
 การศึกษาอิสระ
2 (2-0-4)
100003 Alternative Health Care
 การดูแลสุขภาพทางเลือก
2 (1-2-3)
100004 Beautiful Life
 ชีวิตรมณีย์
2 (1-2-3)
100005 SATIR and Pastoral Health Care
 แนวคิด SATIR กับการอภิบาลสุขภาพ
2 (2-0-4)
100006 Innovation in Nursing
 นวัตกรรมทางการพยาบาล
2 (1-2-3)
100007 Creative Entrepreneurs in Health Care
 การเป็นผู้ประกอบการด้านการดูแลสุขภาพ
2 (2-0-4)
200001 Psychology of Love
 จิตวิทยาความรัก
2 (2-0-4)
200002 Psychology of Happy Life
 จิตวิทยาการใช้ชีวิตอย่างมีความสุข
2 (2-0-4)
200003 Psychology for Digital Life
 จิตวิทยาเพื่อชีวิตยุคดิจิตอล
2 (2-0-4)
200004 Differential Psychology
 จิตวิทยาความแตกต่าง
2 (2-0-4)
200005 Life Skill Development
 การพัฒนาทักษะชีวิต
2 (2-0-4)
200006 Psychology in Aging Society
 จิตวิทยาในสังคมผู้สูงอายุ
2 (2-0-4)
300001 Sports Physical Therapy
 กายภาพบำบัดทางกีฬา
2 (1-2-3)
300002 Massage for Health
 การนวดเพื่อสุขภาพ
2 (1-2-3)
300003 Health Care Through Movement Science
 การดูแลสุขภาพด้วยวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหว
2 (1-2-3)
900001 Medical Terminology in English
 ศัพท์เฉพาะภาษาอังกฤษทางการแพทย์
2 (2-0-4)
900002 English for ASEAN Studies
 ภาษาอังกฤษสำหรับอาเซียนศึกษา
2 (2-0-4)
900003 English in Entertainment Media
 ภาษาอังกฤษในสื่อบันเทิง
2 (2-0-4)
900004 Introduction to English Translation
 การแปลภาษาอังกฤษเบื้องต้น
2 (2-0-4)
900005 Foreign Languages for Communication in Asia
 ภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารในเอเชีย
2 (2-0-4)
900006 Foreign Languages for Business Contact in Asia
 ภาษาต่างประเทศเพื่อการติดต่อธุรกิจในเอเชีย
2 (2-0-4)
900007 Swimming
 ว่ายน้ำ
2 (1-2-3)
900008 Classical Dance
 ลีลาศ
2 (1-2-3)
900009 Recreation in Organization
 นันทนาการในสถานประกอบการ
2 (1-2-3)
900010 Law for Daily Life
 กฎหมายในชีวิตประจำวัน
2 (2-0-4)
900011 Personal Finance
 การเงินส่วนบุคคล
2 (2-0-4)
900012 The Aesthetics of Thai Living
 สุนทรียศาสตร์ในการดำเนินชีวิตในสังคมไทย
2 (1-2-3)
900013 Digital Media
 สื่อดิจิทัล
2 (1-2-3)

 4 จริยธรรม    8 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
900051 Ethics in Digital World 1
 จริยธรรมในยุคดิจิทัล 1
1 (1-0-2)
900052 Ethics in Digital World 2
 จริยธรรมในยุคดิจิทัล 2
1 (1-0-2)
900053 Bioethics 1
 จริยธรรมเพื่อชีวิต 1
1 (1-0-2)
900054 Bioethics 2
 จริยธรรมเพื่อชีวิต 2
1 (1-0-2)
900055 Conscience and Ethics 1
 มโนธรรมและจริยธรรม 1
1 (1-0-2)
900056 Conscience and Ethics 2
 มโนธรรมและจริยธรรม 2
1 (1-0-2)
900057 Spiritual and Ethics 1
 จริยธรรมเชิงจิตวิญญาณ 1
1 (1-0-2)
900058 Spiritual and Ethics 2
 จริยธรรมเชิงจิตวิญญาณ 2
1 (1-0-2)
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและประมวลผล email : reg@slc.ac.th โทรศัพท์ 02-6755304 – 12 ต่อ 5101-5111 โทรสาร 02-6755313