โครงสร้างหลักสูตร
 คณะ : พยาบาลศาสตร์
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ปกติ
 หลักสูตร : พยาบาลศาสตรบัณฑิต
 สาขาวิชา : พยาบาลศาสตร์

ใช้เม้าส์คลิกที่รหัสวิชาเพื่อแสดงคำอธิบายรายวิชา

 1 หมวดศึกษาทั่วไป    32 หน่วยกิต
 1.1 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์    10 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
11001 Health and Exercise
 สุขภาพกับการออกกำลังกาย
2 (1-2-3)
11002 General Psychology
 จิตวิทยาทั่วไป
2 (2-0-4)
11003 Thinking and Reasoning
 การคิดและการใช้เหตุผล
2 (2-0-4)
11004 Man, Society and Environment
 มนุษย์กับสังคมและสิ่งแวดล้อม
2 (2-0-4)
11005 Arts and Culture
 ศิลปะและวัฒนธรรม
2 (2-0-4)

 1.2 กลุ่มวิชาภาษา    10 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
11007 Usage of Thai Language
 การใช้ภาษาไทย
2 (2-0-4)
11008 Thai Language for Communication
 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
2 (2-0-4)
11009 English for Communication I
 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
2 (1-2-3)
11010 English for Communication II
 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2
2 (1-2-3)
11011 English for Communication III
 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3
2 (1-2-3)

 1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์    12 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
11012 General Chemistry
 เคมีทั่วไป
3 (2-2-5)
11013 Biology
 ชีววิทยา
3 (2-2-5)
11014 Physics
 ฟิสิกส์
3 (3-0-6)
11015 General Mathematics and Statistics
 คณิตศาสตร์และสถิติทั่วไป
3 (3-0-6)

 2 หมวดวิชาเฉพาะ    104 หน่วยกิต
 2.1 กลุ่มพื้นฐานวิชาชีพ    29 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
12001 Biochemistry
 ชีวเคมี
3 (2-2-5)
12002 Anatomy and Physiology I
 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 1
3 (2-2-5)
12003 Anatomy and Physiology II
 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 2
3 (2-2-5)
12004 Microbiology and Parasitology
 จุลชีวและปรสิตวิทยา
3 (2-2-5)
12005 Pathophysiology
 พยาธิสรีรวิทยา
3 (3-0-6)
12006 Pharmacology
 เภสัชวิทยา
3 (3-0-6)
12007 Nutrition and Therapeutic Nutrition
 โภชนาการและโภชนบำบัด
3 (3-0-6)
12008 Developmental Psychology
 จิตวิทยาพัฒนาการ
2 (2-0-4)
12009 Health Behavior and Health Promotion
 พฤติกรรม และการส่งเสริมสุขภาพ
2 (2-0-4)
12010 Law and Ethics in Nursing Profession
 กฎหมายและจริยธรรมวิชาชีพ
2 (2-0-4)
12011 Health Informatics
 สารสนเทศด้านสุขภาพ
2 (1-2-3)

 2.2 กลุ่มวิชาชีพ    75 หน่วยกิต
 2.2.1 ภาคทฤษฎี    43 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
12012 Basic Concepts of Nursing
 แนวคิดพื้นฐานทางการพยาบาล
3 (2-2-5)
12013 Fundamentals of Nursing
 หลักการพยาบาลพื้นฐาน
3 (2-2-5)
12014 Mental Health and Psychiatric Nursing I
 การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช 1
2 (2-0-4)
12015 Mental Health and Psychiatric Nursing II
 การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช 2
3 (3-0-6)
12016 Maternal and Child Nursing I
 การพยาบาลมารดาและทารก 1
3 (3-0-6)
12017 Maternal and Child Nursing II
 การพยาบาลมารดาและทารก 2
2 (2-0-4)
12018 Maternal and Child Nursing III
 การพยาบาลมารดาและทารก 3
2 (2-0-4)
12019 Nursing of Child and Adolescent I
 การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น 1
2 (2-0-4)
12020 Nursing of Child and Adolescent II
 การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น 2
2 (2-0-4)
12021 Nursing of Adult I
 การพยาบาลผู้ใหญ่ 1
3 (3-0-6)
12022 Nursing of Adult II
 การพยาบาลผู้ใหญ่ 2
3 (3-0-6)
12023 Geriatric Nursing
 การพยาบาลผู้สูงอายุ
2 (2-0-4)
12024 Community Health Nursing I
 การพยาบาลอนามัยชุมชน 1
2 (2-0-4)
12025 Community Health Nursing II
 การพยาบาลอนามัยชุมชน 2
2 (2-0-4)
12026 Primary Medical Care
 การรักษาพยาบาลเบื้องต้น
2 (2-0-4)
12027 Nursing Administration
 การบริหารการพยาบาล
2 (2-0-4)
12028 Nursing Seminar
 สัมมนาทางการพยาบาล
2 (2-0-4)
12029 Nursing Research
 การวิจัยทางการพยาบาล
3 (2-2-5)

 2.2.2 ภาคปฏิบัติ    32 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
12035 Fundamental Nursing Practicum
 ปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน
2 (0-8-0)
12036 Mental Health And Psychiatric Nursing Practicum
 ปฏิบัติการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช
3 (0-12-0)
12037 Maternal and Child Nursing Practicum I
 ปฏิบัติการพยาบาลมารดาและทารก 1
3 (0-12-0)
12038 Maternal and Child Nursing Practicum II
 ปฏิบัติการพยาบาลมารดาและทารก 2
3 (0-12-0)
12039 Child and Adolescent Nursing Practicum
 ปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น
3 (0-12-0)
12040 Adult and Geriatric Nursing Practicum I
 ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 1
3 (0-12-0)
12041 Adult and Geriatric Nursing Practicum II
 ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 2
3 (0-12-0)
12042 Community Health Nursing Practicum I
 ปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชน 1
2 (0-8-0)
12043 Community Health Nursing Practicum II
 ปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชน 2
2 (0-8-0)
12044 Primary Medical Care Practicum
 ปฏิบัติการรักษาพยาบาลเบื้องต้น
2 (0-8-0)
12045 Professional Nursing Practicum I
 ปฏิบัติประสบการณ์พยาบาลวิชาชีพ 1
3 (0-12-0)
12046 Professional Nursing Practicum II
 ปฏิบัติประสบการณ์พยาบาลวิชาชีพ 2
3 (0-12-0)

 3 เลือกเสรี    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
13001 Pastoral Health Care
 การอภิบาลสุขภาพ
2 (2-0-4)
13002 Bioethic
 จริยศาสตร์ชีวภาพ
2 (2-0-4)
13003 Personality Development
 การพัฒนาบุคลิกภาพ
2 (2-0-4)
13004 Introduction to Health Economics
 เศรษฐศาสตร์สุขภาพเบื้องต้น
2 (2-0-4)
21001 Man and Aesthetic
 มนุษย์กับสุนทรียภาพ
2 (2-0-4)
22012 Psychology of Sex Behavior
 จิตวิทยาพฤติกรรมทางเพศ
2 (2-0-4)
22039 Career Development in Organization
 การพัฒนาอาชีพในองค์การ
2 (2-0-4)
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและประมวลผล email : reg@slc.ac.th โทรศัพท์ 02-6755304 – 12 ต่อ 5101-5111 โทรสาร 02-6755313