โครงสร้างหลักสูตร
 คณะ : พยาบาลศาสตร์
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ปกติ
 หลักสูตร : พยาบาลศาสตรบัณฑิต
 สาขาวิชา : พยาบาลศาสตร์

ใช้เม้าส์คลิกที่รหัสวิชาเพื่อแสดงคำอธิบายรายวิชา

 1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป    38 หน่วยกิต
 1.1 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์    8 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
สค1041 Physical Education I
 พลศึกษา 1
1 (.5-1-1.5)
สค1051 Physical Education II
 พลศึกษา 2
1 (.5-1-1.5)
สค2012 Introduction to Sociology
 สังคมวิทยาเบื้องต้น
2 (2-0-4)
สค3022 Introduction to Health Economics
 เศรษฐศาสตร์สุขภาพเบื้องต้น
2 (2-0-4)
สค3032 Introduction to Philosophy and Religions
 ปรัชญาเบื้องต้นและหลักศาสนา
2 (2-0-4)

 1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์    8 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
มน2012 General Psychology
 จิตวิทยาทั่วไป
2 (2-0-4)
มน3032 Ethics in Contemporary Society
 จริยศาสตร์ในสังคมปัจจุบัน
2 (2-0-4)
มน3042 Arts and Thai Culture
 ศิลปะและวัฒนธรรมไทย
2 (2-0-4)
มน4022 Principles of Communication
 หลักการสื่อสาร
2 (2-0-4)

 1.3 กลุ่มวิชาภาษา    10 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
ภษ1012 Thai I
 ภาษาไทย 1
2 (1-2-3)
ภษ1032 English I
 ภาษาอังกฤษ 1
2 (1-2-3)
ภษ1042 English II
 ภาษาอังกฤษ 2
2 (1-2-3)
ภษ1052 English III
 ภาษาอังกฤษ 3
2 (1-2-3)
ภษ2022 Thai II
 ภาษาไทย 2
2 (1-2-3)

 1.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์    12 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
วค1013 Physics
 ฟิสิกส์
3 (2-2-5)
วค1022 Chemistry
 เคมี
2 (1-2-3)
วค1033 Biology
 ชีววิทยา
3 (2-2-5)
วค1042 Organic Chemistry
 อินทรีย์เคมี
2 (1-2-3)
วค1052 Mathematics
 คณิตศาสตร์ทั่วไป
2 (2-0-4)

 2 หมวดวิชาพื้นฐานวิชาชีพ    32 หน่วยกิต
 2.1 กลุ่มพื้นฐานวิชาชีพ    32 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
วพ1113 Biochemistry
 ชีวเคมี
3 (2-2-5)
วพ1132 Parasitology
 ปรสิตวิทยา
2 (1-2-3)
วพ1143 Anatomy and Physiology I
 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 1
3 (2-2-5)
วพ1153 Anatomy and Physiology II
 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 2
3 (2-2-5)
วพ1213 Pharmacology
 เภสัชวิทยา
3 (3-0-6)
วพ1261 Introduction to Computer
 ความรู้เบื้องต้นด้านคอมพิวเตอร์
1 (.5-1-1.5)
วพ2122 Microbiology
 จุลชีววิทยา
2 (1-2-3)
วพ2163 Pathophysiology
 พยาธิสรีรวิทยา
3 (3-0-6)
วพ2211 Law in Nursing Profession
 กฎหมายที่เกี่ยวกับวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์
1 (1-0-2)
วพ2223 Nutrition Therapeutic Nutrition
 โภชนาการและโภชนบำบัด
3 (2-2-5)
วพ2232 Developmental Psychology
 จิตวิทยาพัฒนาการ
2 (2-0-4)
วพ2252 Principles and Teaching – Learning Process
 หลักการและกระบวนการเรียนการสอน
2 (2-0-4)
วพ3242 Biostatistics
 ชีวสถิติ
2 (2-0-4)
วพ4262 Health Informatics
 สารสนเทศด้านสุขภาพ
2 (1.5-1-3.5)

 3 หมวดวิชาชีพ    70 หน่วยกิต
 3.1 ภาคทฤษฎี    46 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
พย1311 Introduction to Nursing Profession
 ปฐมนิเทศวิชาชีพการพยาบาล
1 (1-0-2)
พย1332 Principles of Nursing I
 หลักการพยาบาล 1
2 (1-2-3)
พย1341 Principles of Nursing II
 หลักการพยาบาล 2
1 (0-4-0)
พย2322 Nursing Theory
 ทฤษฎีการพยาบาล
2 (2-0-4)
พย2354 Adult and Aging Nursing I
 การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 1
4 (4-0-8)
พย2364 Adult and Aging Nursing Practicum II
 การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 2
4 (4-0-8)
พย2412 Maternal and Child Nursing I
 การพยาบาลมารดาและทารก 1
2 (2-0-4)
พย2442 Child & Adolescents Nursing I
 การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น 1
2 (2-0-4)
พย2512 Mental Health Nursing
 การพยาบาลสุขภาพจิต
2 (2-0-4)
พย3423 Maternal and Child Nursing II
 การพยาบาลมารดาและทารก 2
3 (3-0-6)
พย3433 Maternal and Child Nursing III
 การพยาบาลมารดาและทารก 3
3 (3-0-6)
พย3452 Child & Adolescents Nursing II
 การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น 2
2 (2-0-4)
พย3462 Community Health Nursing I
 การพยาบาลอนามัยชุมชน 1
2 (2-0-4)
พย3512 Community Health Nursing II
 การพยาบาลอนามัยชุมชน 2
2 (2-0-4)
พย3532 Psychiatric Nursing I
 การพยาบาลจิตเวช 1
2 (2-0-4)
พย3542 Psychiatric Nursing II
 การพยาบาลจิตเวช 2
2 (2-0-4)
พย4552 Primary Health Care
 การรักษาการพยาบาลเบื้องต้น
2 (2-0-4)
พย4562 Nursing Administration
 การบริหารการพยาบาล
2 (2-0-4)
พย4913 Introduction to Nursing Research
 การวิจัยทางการพยาบาลเบื้องต้น
3 (2-2-5)
พย4922 Seminar in Issues and Trends in Nursing
 สัมมนาปัญหาและแนวโน้มทางการพยาบาล
3 (3-0-6)

 3.2 ภาคปฏิบัติ    24 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
พย1611 Principles of Nursing Practicum I
 ปฏิบัติหลักการพยาบาล 1
1 (0-4-0)
พย1622 Principles of Nursing Practicum II
 ปฏิบัติหลักการพยาบาล 2
2 (0-8-0)
พย2632 Adult and Aging Nursing Practicum I
 ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 1
2 (0-8-0)
พย2642 Adult and Aging Nursing Practicum II
 ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 2
2 (0-8-0)
พย2652 Adult and Aging Nursing Practicum III
 ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 3
2 (0-8-0)
พย2721 Child & Adolescent Nursing Practicum I
 ปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น 1
1 (0-4-0)
พย3562 Psychiatric Nursing Practicum
 ปฏิบัติการพยาบาลจิตเวช
2 (0-8-0)
พย3663 Maternal and Child Nursing Practicum I
 ปฏิบัติการพยาบาลมารดาและทารก 1
3 (0-12-0)
พย3713 Maternal and Child Nursing Practicum II
 ปฏิบัติการพยาบาลมารดาและทารก 2
3 (0-12-0)
พย3731 Child & Adolescents Nursing Practicum II
 ปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น 2
1 (0-4-0)
พย3741 Community Health Nursing Practicum I
 ปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชน 1
1 (0-4-0)
พย4751 Community Health Nursing Practicum II
 ปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชน 2
1 (0-4-0)
พย4812 Primary Health Care Practicum
 ปฏิบัติการรักษาพยาบาลเบื้องต้น
2 (0-8-0)
พย4821 Nursing Administration Practicum
 ปฏิบัติการบริหารการพยาบาล
1 (0-4-0)

 4 หมวดวิชาเลือกเสรี    6 หน่วยกิต
 4.1 วิชาเลือกเสรี    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
พย4672 Clinical Nursing Electives
 วิชาเลือกด้านการพยาบาลทางคลินิก
2 (0-8-0)
มน3072 Logics
 ตรรกวิทยา
2 (2-0-4)
มน3082 Group Dynamics
 กลุ่มพลวัต
2 (2-0-4)
มน3092 Health Anthropology
 มนุษยวิทยาสุขภาพ
2 (2-0-4)
วพ1272 Pastoral Healthcare
 การอภิบาลสุขภาพ
2 (2-0-4)
วพ3172 Plant Medicinal Products
 พืชสมุนไพร
2 (2-0-4)
สค3072 Medical Sociology
 สังคมศาสตร์ทางการแพทย์
2 (2-0-4)
สค3082 Thai Politics and Government
 การเมืองและการปกครองของไทย
2 (2-0-4)
สค3092 Social Ethics
 มารยาทสังคม
2 (2-0-4)
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและประมวลผล email : reg@slc.ac.th โทรศัพท์ 02-6755304 – 12 ต่อ 5101-5111 โทรสาร 02-6755313