โครงสร้างหลักสูตร
 คณะ : พยาบาลศาสตร์
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ปกติ
 หลักสูตร : พยาบาลศาสตรบัณฑิต
 สาขาวิชา : พยาบาลศาสตร์

ใช้เม้าส์คลิกที่รหัสวิชาเพื่อแสดงคำอธิบายรายวิชา

 1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป    38 หน่วยกิต
 1.1 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์    8 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
สค1041 Physical Education I
 พลศึกษา 1
1 (.5-2.5-0)
สค1051 Physical Education II
 พลศึกษา 2
1 (.5-1-1.5)
สค3032 Introduction to Philosophy and Religions
 ปรัชญาเบื้องต้นและหลักศาสนา
2 (2-0-4)
สค3022 Introduction to Health Economics
 เศรษฐศาสตร์สุขภาพเบื้องต้น
2 (2-0-4)
สค2012 Introduction to Sociology
 สังคมวิทยาเบื้องต้น
2 (2-0-4)

 1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์    8 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
มน3032 Ethics in Contemporary Society
 จริยศาสตร์ในสังคมปัจจุบัน
2 (2-0-4)
มน2012 General Psychology
 จิตวิทยาทั่วไป
2 (2-0-4)
มน4022 Principles of Communication
 หลักการสื่อสาร
2 (2-0-4)
มน3042 Arts and Thai Culture
 ศิลปะและวัฒนธรรมไทย
2 (2-0-4)

 1.3 กลุ่มวิชาภาษา    10 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
ภษ1032 English I
 ภาษาอังกฤษ 1
2 (1-2-3)
ภษ1012 Thai I
 ภาษาไทย 1
2 (1-2-3)
ภษ1042 English II
 ภาษาอังกฤษ 2
2 (1-2-3)
ภษ1052 English III
 ภาษาอังกฤษ 3
2 (2-0-4)
ภษ2022 Thai II
 ภาษาไทย 2
2 (1-2-3)

 1.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์    12 หน่วยกิต
 2 หมวดวิชาพื้นฐานวิชาชีพ    32 หน่วยกิต
 2.1 กลุ่มพื้นฐานวิชาชีพ    32 หน่วยกิต
 3 หมวดวิชาชีพ    70 หน่วยกิต
 3.1 ภาคทฤษฎี    46 หน่วยกิต
 3.2 ภาคปฏิบัติ    24 หน่วยกิต
 4 หมวดวิชาเลือกเสรี    6 หน่วยกิต
 4.1 วิชาเลือกเสรี    6 หน่วยกิต
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและประมวลผล email : reg@slc.ac.th โทรศัพท์ 02-6755304 – 12 ต่อ 5101-5111 โทรสาร 02-6755313