โครงสร้างหลักสูตร
 คณะ : พยาบาลศาสตร์
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ปกติ
 หลักสูตร : พยาบาลศาสตรบัณฑิต
 สาขาวิชา : พยาบาลศาสตร์

ใช้เม้าส์คลิกที่รหัสวิชาเพื่อแสดงคำอธิบายรายวิชา

 1 หมวดศึกษาทั่วไป    30 หน่วยกิต
 1.1 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์    8 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
901031 Self-Development for Good Social Members
 การพัฒนาตนสู่สังคม
2 (2-0-4)
901032 Health and Exercise
 สุขภาพกับการออกกำลังกาย
2 (1-2-3)
901033 Life Style and Culture
 วิถีชีวิตกับวัฒนธรรม
2 (2-0-4)
901035 Philosophy of Sufficiency Economy
 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2 (2-0-4)

 1.2 กลุ่มวิชาภาษา    14 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
901011 Thai for Academic Purposes
 ภาษาไทยเชิงวิชาการ
2 (1-2-3)
901021 English for Effective Communication
 ภาษาอังกฤษเพื่อประสิทธิผลการสื่อสาร
3 (3-0-6)
901022 English for International Communication
 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ
3 (3-0-6)
901023 Academic English in Nursing Science
 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการทางพยาบาลศาสตร์
3 (3-0-6)
901024 English in Nursing Profession
 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาชีพการพยาบาล
3 (3-0-6)

 1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์    8 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
901041 Science and Quality of Life Improvement
 วิทยาศาสตร์กับการพัฒนาคุณภาพชีวิต
2 (2-0-4)
901042 Mathematics and Statistics in Daily Life
 คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจำวัน
2 (2-0-4)
901043 Computer and Information Technology
 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
2 (1-2-3)
901044 Statistical Methods
 วิธีการทางสถิติ
2 (2-0-4)

 2 หมวดวิชาเฉพาะด้าน    98 หน่วยกิต
 2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ    22 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
102101 Anatomy and Physiology I
 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 1
3 (2-2-5)
102102 Anatomy and Physiology II
 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 2
3 (2-2-5)
102103 Microbiology and Parasitology
 จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา
2 (2-0-4)
102104 Pathophysiology
 พยาธิสรีรวิทยา
3 (3-0-6)
102105 Pharmacology
 เภสัชวิทยา
3 (3-0-6)
102106 Biochemistry for Health Science
 ชีวเคมีเพื่อวิทยาศาสตร์สุขภาพ
2 (2-0-4)
102107 Nutrition and Diet therapy
 โภชนาการและโภชนบำบัด
2 (2-0-4)
102209 Human Development and Health Promotion
 พัฒนาการมนุษย์และการสร้างเสริมสุขภาพ
2 (2-0-4)
102408 Innovation in nursing
 นวัตกรรมทางการพยาบาล
2 (1-2-3)

 2.2 กลุ่มวิชาชีพ    76 หน่วยกิต
 2.2.1 ภาคทฤษฎี    40 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
102110 Basic Concepts and Nursing Process
 แนวคิดพื้นฐาน และกระบวนการพยาบาล
3 (2-2-5)
102211 Fundamentals of Science and Art in Nursing
 พื้นฐานศาสตร์และศิลปะในการพยาบาล
3 (2-2-5)
102213 Law Ethics and Professional Ethics
 กฎหมาย จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพการพยาบาล
3 (3-0-6)
102218 Child and Adolescent Nursing
 การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น
3 (3-0-6)
102219 Adult Nursing 1
 การพยาบาลผู้ใหญ่ 1
2 (2-0-4)
102220 Adult Nursing 2
 การพยาบาลผู้ใหญ่ 2
3 (3-0-6)
102221 Geriatric Nursing
 การพยาบาลผู้สูงอายุ
2 (2-0-4)
102222 Mental Health and Psychiatric Nursing 1
 การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช 1
2 (1-2-3)
102312 Nursing management and the Trend of Nursing Profession
 การบริหารการพยาบาล และแนวโน้มวิชาชีพการพยาบาล
2 (2-0-4)
102314 Nursing Reseach
 การวิจัยทางการพยาบาล
2 (1-2-3)
102315 Palliative Care Nursing
 การพยาบาลแบบประคับประคอง
2 (2-0-4)
102316 Maternal - Newborn Nursing and Midwifery 1
 การพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ์ 1
3 (3-0-6)
102317 Maternal - Newborn Nursing and Midwifery 2
 การพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ์ 2
3 (3-0-6)
102323 Mental Health and Psychiatric Nursing 2
 การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช 2
2 (2-0-4)
102324 Community Health Nursing
 การพยาบาลอนามัยชุมชน
3 (3-0-6)
102325 Basic Medical Care
 การรักษาโรคขั้นต้น
2 (2-0-4)

 2.2.2 ภาคปฏิบัติ    36 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
102226 Fundamentals of Nursing Practicum
 ปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน
4 (0-12-0)
102327 Maternal-Newborn Nursing and Midwifery Practicum 1
 ปฏิบัติการพยาบาลมารดา ทารก และผดุงครรภ์ 1
3 (0-9-0)
102329 Child and Adolescent Nursing Practicum
 ปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น
4 (0-12-0)
102330 Adult and Elderly Nursing Practicum 1
 ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 1
4 (0-12-0)
102332 Mental Health and Psychiatric Nursing Practicum
 ปฏิบัติการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช
4 (0-12-0)
102334 Basic Medical Care Practicum
 ปฏิบัติการรักษาโรคขั้นต้น
3 (0-9-0)
102428 Maternal-Newborn Nursing and Midwifery Practicum 2
 ปฏิบัติการพยาบาลมารดา ทารก และผดุงครรภ์ 2
3 (0-9-0)
102431 Adult and Elderly Nursing Practicum 2
 ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 2
3 (0-9-0)
102433 Community Health Nursing Practicum
 ปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชน
4 (0-12-0)
102435 Administration and Professional Nursing Practicum
 ปฏิบัติการบริหารและประสบการณ์พยาบาลวิชาชีพ
4 (0-12-0)

 3 หมวดวิชาเลือกเสรี    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
100001 Nursing Guideline in using evidence base practice
 แนวปฏิบัติทางการพยาบาลโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์
2 (2-0-4)
100002 Independent Study
 การศึกษาอิสระ
2 (2-0-4)
100003 Alternative Health Care
 การดูแลสุขภาพทางเลือก
2 (1-2-3)
100004 Beautiful life
 ชีวิตรมณีย์
2 (2-0-4)
100005 SATIR and Pastoral Health Care
 แนวคิด SATIR กับการอภิบาลสุขภาพ
2 (2-0-4)
200001 Stress Management
 การบริหารความเครียด
2 (1-2-3)
200002 Positive Psychology
  จิตวิทยาเชิงบวก
2 (1-2-3)
300002 Massage for health
 การนวดเพื่อสุขภาพ
2 (1-2-3)
900001 Medical Terminology in English
 ศัพท์เฉพาะภาษาอังกฤษทางการแพทย์
2 (2-0-4)
900002 English for ASEAN Studies
 ภาษาอังกฤษสำหรับอาเซียนศึกษา
2 (2-0-4)
900003 English in Entertainment Media
 ภาษาอังกฤษในสื่อบันเทิง
2 (2-0-4)
900004 Introduction to English Translation
 การแปลภาษาอังกฤษเบื้องต้น
2 (2-0-4)
900005 Foreign Language for Communication in Asia
 ภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารในเอเชีย
2 (2-0-4)
900006 Foreign Language for Communication in Asia
 ภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารในเอเชีย
2 (2-0-4)
900007 Swimming
 ว่ายน้ำ
2 (1-2-3)
900008 Classical Dance
 ลีลาศ
2 (1-2-3)
900009 Recreation in Organization
 นันทนาการในสถานประกอบการ
2 (1-2-3)
900010 Law for Daily Life
 กฎหมายในชีวิตประจำวัน
2 (2-0-4)
900011 Personal Finance
 การเงินส่วนบุคคล
2 (2-0-4)
900012 The Beauty of Thai Living
 สุนทรียศาสตร์ในการดำเนินชีวิตในสังคมไทย
2 (2-0-4)
900013 Digital Media
 สื่อดิจิทัล
2 (1-2-3)

 4 จริยธรรม
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
900051 Ethics 1/1
 จริยธรรม 1/1
1 (1-0-2)
900051 Ethics 1/2
 จริยธรรม 1/2
1 (1-0-2)
900052 Ethics 2/1
 จริยธรรม 2/1
1 (1-0-2)
900052 Ethics 2/2
 จริยธรรม 2/2
1 (1-0-2)
900053 Ethics 3/1
 จริยธรรม 3/1
1 (1-0-2)
900053 Ethics 3/2
 จริยธรรม 3/2
1 (1-0-2)
900054 Ethics 4/1
 จริยธรรม 4/1
1 (1-0-2)
900054 Ethics 4/2
 จริยธรรม 4/2
1 (1-0-2)
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและประมวลผล email : reg@slc.ac.th โทรศัพท์ 02-6755304 – 12 ต่อ 5101-5111 โทรสาร 02-6755313