โครงสร้างหลักสูตร
 คณะ : พยาบาลศาสตร์
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ปกติ
 หลักสูตร : พยาบาลศาสตรบัณฑิต
 สาขาวิชา : พยาบาลศาสตร์

ใช้เม้าส์คลิกที่รหัสวิชาเพื่อแสดงคำอธิบายรายวิชา

 1 หมวดศึกษาทั่วไป    30 หน่วยกิต
 1.1 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
201101 Self-Development for Good Social Member
 การพัฒนาตนสู่สังคม
2 (2-0-4)
201102 Health and Exercise
 สุขภาพกับการออกกำลังกาย
2 (1-2-3)
201103 Life Style and Culture
 วิถีชีวิตกับวัฒนธรรม
2 (2-0-4)

 1.2 กลุ่มวิชาภาษา    18 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
201106 English for Effective Communication
 ภาษาอังกฤษเพื่อประสิทธิผลการสื่อสาร
3 (3-0-6)
201107 English for International Communication
 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ
3 (3-0-6)
201112 Thai Language for Communication and Academic Reading And Writing
 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและการอ่านเขียนเชิงวิชาการ
3 (2-2-0)
201213 Academic English in Nursing Science
 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการทางพยาบาลศาสตร์
3 (2-2-5)
201214 English Reading in Nursing Science
 การอ่านภาษาอังกฤษในสาขาการพยาบาลศาสตร์
3 (2-2-5)
201315 English in Nursing Profession
 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาชีพการพยาบาล
3 (2-2-5)

 1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
201117 Science and Quality of Life Improvement
 วิทยาศาสตร์กับการพัฒนาคุณภาพชีวิต
3 (3-0-6)
201120 Introduction of Mathematics and statistics
 คณิตศาสตร์และสถิติเบื้องต้น
3 (3-0-6)

 2 หมวดวิชาเฉพาะด้าน    105 หน่วยกิต
 2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ    28 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
102101 Anatomy and Physiology 1
 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 1
3 (2-2-5)
102102 Anatomy and Physiology 2
 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 2
3 (2-2-5)
102103 Microbiology and Parasitology
 จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา
3 (2-2-5)
102104 Pathophysiology
 พยาธิสรีรวิทยา
3 (3-0-6)
102105 Pharmacology
 เภสัชวิทยา
2 (2-0-4)
102107 Biochemistry for Health Science
 ชีวเคมีเพื่อวิทยาศาสตร์สุขภาพ
3 (3-0-6)
102206 Pharmacology for Nurse
 เภสัชวิทยาสำหรับพยาบาล
2 (2-0-4)
102208 Nutrition and Diet Therapy
 โภชนาการและโภชนบำบัด
3 (3-0-6)
102209 Alternative in Health Care
 การดูแลสุขภาพทางเลือก
3 (2-2-5)
102310 Innovation and Knowledge Management
 นวัตกรรมและการจัดการความรู้
3 (2-2-5)

 2.2 กลุ่มวิชาชีพ    77 หน่วยกิต
 2.2.1 ภาคทฤษฎี    51 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
102111 Informatics for Health promotion
 สารสนเทศเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ
3 (2-2-5)
102112 Nursing Concept and Theory
 แนวคิดพื้นฐานและทฤษฎีทางการพยาบาล
2 (2-0-4)
102127 Personality and Nursing Career Development
 การพัฒนาบุคลิกภาพและวิชาชีพการพยาบาล
2 (1-2-3)
102213 Nursing Process and Health Assessment
 กระบวนการพยาบาลและการประเมินสุขภาพ
3 (2-2-5)
102214 Fundamentals of Nursing
 การพยาบาลพื้นฐาน
3 (2-2-5)
102215 Maternal and Newborn Nursing
 การพยาบาลมารดาและทารก
3 (3-0-6)
102216 Midwifery 1
 การผดุงครรภ์ 1
3 (2-2-5)
102218 Child and Adolescent Nursing 1
 การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น 1
2 (2-0-4)
102219 Child and Adolescent Nursing 2
 การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น 2
2 (2-0-4)
102220 Adult Nursing 1
 การพยาบาลผู้ใหญ่ 1
2 (2-0-4)
102221 Adult Nursing 2
 การพยาบาลผู้ใหญ่ 2
3 (3-0-6)
102223 Mental Health and Psychiatric Nursing 1
 การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช 1
3 (2-2-5)
102230 Research and Nursing Informatics
 การวิจัยและสารสนเทศทางการพยาบาล
3 (2-2-5)
102317 Midwifery 2
 การผดุงครรภ์2
3 (3-0-6)
102322 Geriatric Nursing
 การพยาบาลผู้สูงอายุ
2 (2-0-4)
102324 Mental Health and Psychiatric Nursing 2
 การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช 2
2 (2-0-4)
102325 Community Health Nursing
 การพยาบาลอนามัยชุมชน
3 (3-0-6)
102329 Law Ethics and Professional Ethics
 กฎหมาย จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพการพยาบาล
3 (3-0-6)
102426 Basic Medical Care
 การรักษาพยาบาลขั้นต้น
2 (2-0-4)
102428 Nursing Administration and Management
 การบริหารจัดการการพยาบาล
2 (2-0-4)

 2.2.2 ภาคปฏิบัติ    26 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
102231 Fundamentals of Nursing Practicum
 ปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน
2 (0-8-0)
102332 Maternal-Newborn and Midwifery Nursing Practicum 1
 ปฏิบัติการพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ์ 1
2 (0-8-0)
102333 Maternal-Newborn and Midwifery Nursing Practicum 2
 ปฏิบัติการพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ์ 2
2 (0-8-0)
102334 Child and Adolescent Nursing Practicum 1
 ปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น 1
2 (0-8-0)
102335 Child and Adolescent Nursing Practicum 2
 ปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น 2
2 (0-8-0)
102336 Adult and Geriatric Nursing Practicum 1
 ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 1
3 (0-12-0)
102337 Adult and Geriatric Nursing Practicum 2
 ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 2
2 (0-8-0)
102438 Mental Health and Psychiatric Nursing Practicum
 ปฏิบัติการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช
3 (0-12-0)
102439 Community Health Nursing Practicum
 ปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชน
3 (0-12-0)
102440 Basic Medical Care Practicum
 ปฏิบัติการรักษาพยาบาลขั้นต้น
2 (0-8-0)
102441 Administration and Professional Nursing Practicum
 ปฏิบัติการบริหารและประสบการณ์พยาบาลวิชาชีพ
3 (0-12-0)

 3 หมวดวิชาเลือกเสรี    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
100001 SATIR and Pastoral Health Care
 แนวคิด SATIR กับการอภิบาลสุขภาพ
2 (2-0-4)
100002 Introduction to Health Economics
 เศรษฐศาสตร์สุขภาพเบื้องต้น
2 (2-0-4)
100003 Dance Sport
 ลีลาศ
2 (1-2-3)
100006 ASEAN Study
 อาเซียนศึกษา
2 (2-0-4)
100007 Independent study
 การศึกษาอิสระ
2 (1-2-3)

 4 จริยธรรม    8 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
900001 Ethics 1/1
 จริยธรรม 1/1
1 (1-0-2)
900001 Ethics 1/2
 จริยธรรม 1/2
1 (1-0-2)
900002 Ethics 2/1
 จริยธรรม 2/1
1 (1-0-2)
900002 Ethics 2/2
 จริยธรรม 2/2
1 (1-0-2)
900003 Ethics 3/1
 จริยธรรม 3/1
1 (1-0-2)
900003 Ethics 3/2
 จริยธรรม 3/2
1 (1-0-2)
900004 Ethics 4/1
 จริยธรรม 4/1
1 (1-0-2)
900004 Ethics 4/2
 จริยธรรม 4/2
1 (1-0-2)
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและประมวลผล email : reg@slc.ac.th โทรศัพท์ 02-6755304 – 12 ต่อ 5101-5111 โทรสาร 02-6755313