โครงสร้างหลักสูตร
 คณะ : พยาบาลศาสตร์
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ปกติ
 หลักสูตร : พยาบาลศาสตรบัณฑิต
 สาขาวิชา : พยาบาลศาสตร์

ใช้เม้าส์คลิกที่รหัสวิชาเพื่อแสดงคำอธิบายรายวิชา

 1 หมวดศึกษาทั่วไป    30 หน่วยกิต
 1.1 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
101101 Self-Development in Society 1
 การพัฒนาตนในสังคม 1
3 (3-0-6)
101102 Self-Development in Society 2
 การพัฒนาตนในสังคม 2
3 (2-2-5)

 1.2 กลุ่มวิชาภาษา    15 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
101103 Thai Language
 ภาษาไทย
3 (3-0-6)
101104 English 1
 ภาษาอังกฤษ 1
3 (3-0-6)
101105 English 2
 ภาษาอังกฤษ 2
3 (3-0-6)
101206 English 3
 ภาษาอังกฤษ 3
3 (3-0-6)
101309 English 4
 ภาษาอังกฤษ 4
3 (3-0-6)
101407 Japanese 1
 ภาษาญี่ปุ่น 1
3 (2-2-5)
101408 Chinese 1
 ภาษาจีน 1
3 (2-2-5)

 1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์    9 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
101109 Science and Technology for Daily Life 1
 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน 1
3 (3-0-6)
101110 Science and Technology for Daily Life 2
 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน 2
3 (3-0-6)
101111 Mathematics and Statistics Introduction
 คณิตศาสตร์และสถิติเบื้องต้น
3 (3-0-6)

 2 หมวดวิชาเฉพาะ    100 หน่วยกิต
 2.1 กลุ่มพื้นฐานวิชาชีพ    30 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
102101 Biochemistry for Health Science
 ชีวเคมีเพื่อวิทยาศาสตร์สุขภาพ
3 (3-0-6)
102102 Anatomy and Physiology 1
 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 1
3 (2-2-5)
102103 Anatomy and Physiology 2
 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 2
3 (2-2-5)
102104 Microbiology and Parasitology
 จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา
3 (2-2-5)
102105 Pathophysiology
 พยาธิสรีรวิทยา
3 (3-0-6)
102107 Nutrition
 โภชนวิทยา
2 (2-0-4)
102108 Health Promotion in Human Development
 การส่งเสริมสุขภาพตามพัฒนาการของมนุษย์
2 (2-0-4)
102206 Principle of Pharmacology
 เภสัชวิทยาเบื้องต้น
2 (2-0-4)
102209 Teaching and Counseling in Health
 การสอนและให้คำปรึกษาทางสุขภาพ
2 (2-0-4)
102210 Nursing Career Development
 การพัฒนาวิชาชีพ
3 (3-0-6)
102211 Inquiry and Nursing Informatics
 การสืบค้นและสารสนเทศทางการพยาบาล
2 (1-2-3)
102212 Introduction for Business Concepts in Health Care Services
 แนวคิดธุรกิจเบื้องต้นในการให้บริการสุขภาพ
2 (2-0-4)

 2.2 กลุ่มวิชาชีพ    70 หน่วยกิต
 2.2.1 ภาคทฤษฎี    41 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
102213 Basic Concepts in Nursing
 แนวคิดพื้นฐานทางการพยาบาล
2 (2-0-4)
102214 Nursing Process and Health Assessment
 กระบวนการพยาบาลและการประเมินสุขภาพ
3 (2-2-5)
102215 Fundamentals of Nursing
 หลักการพยาบาลพื้นฐาน
4 (2-4-6)
102216 Personal and Family Health Care
 การพยาบาลบุคคลและครอบครัว
2 (2-0-4)
102217 Community Health Nursing 1
 การพยาบาลอนามัยชุมชน 1
2 (2-0-4)
102219 Adult and Aging Nursing 1
 การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 1
3 (3-0-6)
102222 Psychiatric Nursing 1
 การพยาบาลจิตเวช 1
2 (2-0-4)
102224 Maternal-Child Nursing and Midwifery 1
 การพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ์ 1
2 (2-0-4)
102227 Nursing of Child and Adolescent 1
 การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น 1
2 (2-0-4)
102318 Community Health Nursing 2
 การพยาบาลอนามัยชุมชน 2
2 (2-0-4)
102320 Adult and Aging Nursing 2
 การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 2
3 (3-0-6)
102321 Adult and Aging Nursing 3
 การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 3
2 (2-0-4)
102323 Psychiatric Nursing 2
 การพยาบาลจิตเวช 2
2 (2-0-4)
102325 Maternal-Child Nursing and Midwifery 2
 การพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ์ 2
3 (2-2-5)
102326 Maternal-Child Nursing and Midwifery 3
 การพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ์ 3
2 (2-0-4)
102328 Nursing of Child and Adolescent 2
 การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น 2
2 (2-0-4)
102429 Nursing Research
 การวิจัยทางการพยาบาล
3 (2-2-5)

 2.2.2 ภาคปฏิบัติ    29 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
102330 Community Health Nursing Practicum 1
 ปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชน 1
3 (0-12-0)
102332 Adult and Aging Nursing Practicum 1
 ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 1
3 (0-12-0)
102333 Adult and Aging Nursing Practicum 2
 ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 2
2 (0-8-0)
102335 Maternal-Child Nursing and Midwifery Practicum 1
 ปฏิบัติการพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ์ 1
3 (0-12-0)
102337 Child and Adolescent Nursing Practicum 1
 ปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น 1
2 (0-8-0)
102338 Child and Adolescent Nursing Practicum 2
 ปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น 2
2 (0-8-0)
102431 Community Health Nursing Practicum 2
 ปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชน 2
3 (0-12-0)
102434 Mental Health and Psychiatric Nursing Practicum
 ปฏิบัติการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช
3 (0-12-0)
102436 Maternal-Child Nursing and Midwifery Practicum 2
 ปฏิบัติการพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ์ 2
2 (0-8-0)
102439 Professional Nursing Practicum 1
 ปฏิบัติประสบการณ์พยาบาลวิชาชีพ 1
3 (0-12-0)
102440 Professional Nursing Practicum 2
 ปฏิบัติประสบการณ์พยาบาลวิชาชีพ 2
3 (0-12-0)

 3 เลือกเสรี    9 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
100001 Pastoral Health Care
 การอภิบาลสุขภาพ
2 (2-0-4)
100002 Thai Wisdom in Health Care
 ภูมิปัญญาไทยกับการดูแลสุขภาพ
2 (2-0-4)
100003 Personality Development
 การพัฒนาบุคลิกภาพ
2 (2-0-4)
100004 Introduction to Health Economics
 เศรษฐศาสตร์สุขภาพเบื้องต้น
2 (2-0-4)
100005 Camping
 การอยู่ค่ายพักแรม
2 (1-2-3)
100006 Judo
 ยูโด
2 (1-2-3)
100006 ASEAN Study
 อาเซียนศึกษา
2 (2-0-4)
100007 Dance Sport
 ลีลาศ
2 (1-2-3)
100008 Recreation in Organization
 นันทนาการในสถานประกอบการ
2 (1-2-3)
100015 Intensive Preparation to Professional Nurse
 การเตรียมความพร้อมสู่การเป็นพยาบาลวิชาชีพ
2 (1-2-3)
200001 Stress Management
 การบริหารความเครียด
3 (2-2-5)

 4 จริยธรรม
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
900001 Ethics 1
 จริยธรรม 1
2 (2-0-4)
900002 Ethics 2
 จริยธรรม 2
2 (2-0-4)
900003 Ethics 3
 จริยธรรม 3
2 (2-0-4)
900004 Ethics 4
 จริยธรรม 4
2 (2-0-4)
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและประมวลผล email : reg@slc.ac.th โทรศัพท์ 02-6755304 – 12 ต่อ 5101-5111 โทรสาร 02-6755313