ข่าวประกาศ
  ประกาศเรื่อง
 1.กำหนดการลงทะเบียนเรียนภาคต้น/2562(ด่วนที่สุด)
- เปิดระบบการลงทะเบียนเรียน ONLINE ระหว่างวันที่ 1 – 14 กรกฎาคม 2562 (กำหนดการจ่ายชำระเงินภายในวันที่ 1 กรกฎาคม – 12 สิงหาคม 2562) หากชำระเงินหลังกำหนดจะต้องจ่ายเงินค่าลงทะเบียนเรียนล่าช้าวันละ 50 บาท) การลงทะเบียนเรียนจะสมบูรณ์ นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนและจ่ายชำระเงินภายในวันที่กำหนดดังกล่าวข้างต้น หากดำเนินการภายหลังถือว่าลงทะเบียนเรียนล่าช้า ต้องดำเนินการตามระเบียบของวิทยาลัยฯ
- นักศึกษาที่ไม่สามารถเข้าระบบได้ โปรดติดต่อสำนักทะเบียนฯ 02-6755304-12 ต่อ 100 และ101 (วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ เวลา 08.00 - 17.00 น.)
- นักศึกษาที่มีความประสงค์ลงทะเบียนเรียนกับรุ่นกลุ่มอื่น โปรดติดต่อสำนักทะเบียนฯ เพื่อเขียนคำร้องขอลงทะเบียนเรียนร่วม ภายในวันที่ 1 – 14 กรกฎาคม 2562 (วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ เวลา 08.00 - 17.00 น.) ทั้งนี้คำร้องจะต้องได้รับอนุมัติจากคณบดีของแต่ละคณะ
ประกาศโดย   สำนักทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   28 มิถุนายน 2562
 2.กำหนดการเปิดเรียน ภาคต้น/2562(ด่วนมาก)
- เปิดภาคเรียน วันที่ 13 สิงหาคม – 1 ธันวาคม 2562
- สอบปลายภาค วันที่ 2 – 17 ธันวาคม 2562
- ปิดภาคการศึกษา วันที่ 18 ธันวาคม 2562 – 5 มกราคม 2563
ประกาศโดย   สำนักทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   28 มิถุนายน 2562
 3.กำหนดการเพิ่ม - ถอน รายวิชา ภาคต้น/2562(ด่วน)
- การเพิ่มรายวิชาตั้งแต่ วันที่ 13 –23 สิงหาคม 2562
- การถอนรายวิชาตั้งแต่ วันที่ 13 – 23 สิงหาคม 2562 (ได้รับค่าหน่วยกิตคืน)
การถอนรายวิชาหลังกำหนดระยะเวลา (ระหว่างวันที่ 24 สิงหาคม – 8 พฤศจิกายน 2562) จะกระทำได้ ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากอธิการบดี ทั้งนี้ นักศึกษาจะไม่ได้รับค่าหน่วยกิตคืน และจะบันทึก W ในใบรายงานผลการเรียน
ประกาศโดย   สำนักทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   28 มิถุนายน 2562
 4.กำหนดการลงทะเบียนเรียนภาคฤดูร้อน/2561
- เปิดระบบการลงทะเบียนเรียน ONLINE ระหว่างวันที่ 11 – 24 มีนาคม 2562 (กำหนดการจ่ายชำระเงินภายในวันที่ 11 มีนาคม – 26 พฤษภาคม 2562) หากชำระเงินหลังกำหนดจะต้องจ่ายเงินค่าลงทะเบียนเรียนล่าช้าวันละ 50 บาท) การลงทะเบียนเรียนจะสมบูรณ์ นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนและจ่ายชำระเงินภายในวันที่กำหนดดังกล่าวข้างต้น หากดำเนินการภายหลังถือว่าลงทะเบียนเรียนล่าช้า ต้องดำเนินการตามระเบียบของวิทยาลัยฯ
- นักศึกษาที่ไม่สามารถเข้าระบบได้ โปรดติดต่อสำนักทะเบียนฯ 02-2125670-2 ต่อ 5100, 5101 (วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ เวลา 08.00 - 17.00 น.)
- นักศึกษาที่มีความประสงค์ลงทะเบียนเรียนกับรุ่นกลุ่มอื่น โปรดติดต่อสำนักทะเบียนฯ เพื่อเขียนคำร้อง ขอลงทะเบียนเรียนร่วม ภายในวันที่ 11 - 22 มีนาคม 2562 (วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.00 - 17.00 น.) ทั้งนี้คำร้องจะต้องได้รับอนุมัติจากคณบดีของแต่ละคณะ
ประกาศโดย   สำนักทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   8 มีนาคม 2562
 5.กำหนดการเพิ่ม - ถอน รายวิชา ภาคฤดูร้อน/2561
- การเพิ่มรายวิชาตั้งแต่ วันที่ 27 – 31 พฤษภาคม 2562
- การถอนรายวิชาตั้งแต่วันที่ 27 – 31 พฤษภาคม 2562 (ได้รับค่าหน่วยกิตคืน)
การถอนรายวิชาหลังกำหนดระยะเวลา (ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน – 5 กรกฎาคม 2562) จะกระทำได้ ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากอธิการบดี ทั้งนี้ นักศึกษาจะไม่ได้รับค่าหน่วยกิตคืน และจะบันทึก W ใน ใบรายงานผลการเรียน
ประกาศโดย   สำนักทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   8 มีนาคม 2562
 6.กำหนดการเปิดเรียน ภาคฤดูร้อน/2561
- เปิดภาคเรียน วันที่ 27 พฤษภาคม – 21 กรกฎาคม 2562
- สอบปลายภาค วันที่ 22-28 กรกฎาคม 2562
- ปิดภาคการศึกษา วันที่ 29 กรกฎาคม – 12 สิงหาคม 2562
ประกาศโดย   สำนักทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   8 มีนาคม 2562
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : สำนักทะเบียนและประมวลผล email : reg@slc.ac.th โทรศัพท์ 02-6755304 – 12 ต่อ 5100-5101 โทรสาร 02-6755313